- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 28 – Καταργούμενες διατάξεις

Το άρθρο 31 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) καθώς και κάθε κανονιστική πράξη που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού καταργούνται.