- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 26 – Αρμόδιο δικαστήριο για θέματα ιθαγένειας

Οι ακυρωτικές διαφορές που γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν στην κτήση και απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας, υπάγονται στην αρμοδιότητα του κατά τόπο αρμόδιου τριμελούς διοικητικού εφετείου εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων των άρθρων 2 έως 4 του ν. 702/1977 (Α’ 268). Οι σχετικές αποφάσεις του διοικητικού εφετείου υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ανωτέρω νόμου. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.