- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 22 – Διοικητική υποστήριξη Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ

1. Δήμοι οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος ασκούν τις αρμοδιότητες των τεχνικών τους υπηρεσιών υπό το καθεστώς της διοικητικής υποστήριξης ορίζονται ως δήμοι που δεν έχουν τεχνική επάρκεια και μπορούν:
α) να αναθέτουν την διοικητική υποστήριξη για θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών στους φορείς της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Στην περίπτωση αυτή, η αρμοδιότητα έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης ασκείται από το δήμαρχο.
β) να αναθέτουν τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη, όπως ορίζεται στα άρθρα 136 και 183 του ν. 4412/2016, των δημοσίων συμβάσεων έργων ή μελετών αρμοδιότητάς τους, στους φορείς της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016.

2. Δήμοι οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος ασκούν τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Δόμησης υπό το καθεστώς διοικητικής υποστήριξης μπορούν να αναθέτουν την διοικητική υποστήριξη για θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών στους φορείς της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση αυτή, η αρμοδιότητα έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης ασκείται από το δήμαρχο.