- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 28 – Ρυθμίσεις για την ωρίμανση έργων από τους ΟΤΑ

1. α. Στο τέλος της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το προσωπικό της περίπτωσης αυτής μπορεί να συντάσσει και να θεωρεί μελέτες έργων και υπηρεσιών, καθώς και τεύχη δημοσίων διαγωνισμών, κατά την παρ. 4 του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), υπό τη διεύθυνση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της εταιρείας».
β. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το προσωπικό της παρούσας μπορεί να συντάσσει και να θεωρεί μελέτες έργων και υπηρεσιών, καθώς και τεύχη δημοσίων διαγωνισμών, κατά την παρ. 4 του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), υπό τη διεύθυνση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της εταιρείας.»