- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 04 – Λόγοι ασφαλείας – Τροποποίηση του άρθρου 5Β Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Το άρθρο 5Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3838/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5Β
Λόγοι ασφαλείας
Στο πρόσωπο του αλλοδαπού που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης δεν πρέπει να συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας. Σχετικά με τη συνδρομή τέτοιων λόγων στο πρόσωπο του αιτούντος παρέχουν γνώμη οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7.».