- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 01 – Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών πολιτογράφησης αλλοδαπών ως Ελλήνων πολιτών και η ενίσχυση της δυνατότητας ουσιαστικής συμμετοχής των πολιτογραφημένων πλέον Ελλήνων στην πολιτική ζωή της χώρας.