- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 53 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.