- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 51 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων του νόμου

1. Το Α.Σ.Ε.Π. καταρτίζει έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής του νόμου μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του.
2. Η έκθεση αξιολόγησης της παρ. 1 περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με α) την εφαρμογή του νόμου, β) το κόστος εφαρμογής του νόμου συνολικά, καθώς και των επιμέρους διαδικασιών επιλογής, γ) σημεία επιτυχίας ή κενά που εντοπίστηκαν στην εφαρμογή, δ) προτάσεις αλλαγών, όπου είναι απαραίτητες.
3. Η έκθεση αξιολόγησης υποβάλλεται στην Βουλή των Ελλήνων και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π..