- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 45 Ετήσια Έκθεση

1.Το Α.Σ.Ε.Π. υποβάλλει, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής έως την 30η Απριλίου κάθε έτους έκθεση πεπραγμένων για το έργο του κατά το προηγούμενο έτος στον/στην Πρόεδρο της Βουλής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η έκθεση αφορά στις εργασίες του, με γενικές και ειδικές παρατηρήσεις στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς του και ειδικότερα στον αριθμό των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, στα τυχόν προβλήματα που διαπιστώθηκαν, στην αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και στο συνολικό τους κόστος, καθώς και τυχόν προτάσεις.