- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Μέρος Δ’ Οργανωτικά και διοικητικά θέματα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού Άρθρο 37 Συγκρότηση

1. Το Α.Σ.Ε.Π. συγκροτείται από τριάντα πέντε (35) μέλη με την ακόλουθη διαβάθμιση:
Πρόεδρος
Αντιπρόεδροι (θέσεις τέσσερις)
Σύμβουλοι (θέσεις τριάντα).
2. Ως μέλη του Α.Σ.Ε.Π. επιλέγονται, από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, σύμφωνα με το άρθρο 101A του Συντάγματος και τον Κανονισμό της Βουλής, πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, που απολαμβάνουν ευρείας κοινωνικής αποδοχής και διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση ή την επαγγελματική τους εμπειρία σε τομείς που έχουν σχέση με τη φύση, την αποστολή και τις αρμοδιότητές του. Η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής κοινοποιείται αμελλητί στον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος οφείλει να εκδώσει την πράξη διορισμού εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση.
3. Η θητεία των μελών του Α.Σ.Ε.Π. είναι εξαετής με δυνατότητα τριετούς παράτασης, μετά τη συμπλήρωσή της, για μία συνεχόμενη φορά, προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέχεια της λειτουργίας της Αρχής. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να αφορά μέχρι το ½ των εκάστοτε κενούμενων θέσεων. Ο/Η Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί εγγράφως στον/στην Πρόεδρο της Βουλής τα ονόματα των Αντιπροέδρων και των Συμβούλων των οποίων η θητεία λήγει τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της ή εντός δέκα (10) ημερών από τον θάνατο, την παραίτηση ή έκπτωση μέλους. Η αντίστοιχη γνωστοποίηση για τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. γίνεται από τον/την Υπουργό Εσωτερικών.
4. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης μέλους του, το Α.Σ.Ε.Π. συνεχίζει να έχει νόμιμη συγκρότηση μέχρι τον διορισμό νέου μέλους για πλήρη θητεία, εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν για τον σχηματισμό απαρτίας. Εάν πρόκειται για τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., τα καθήκοντά του ασκούνται από Αντιπρόεδρο κατά σειρά αρχαιότητας ή, σε περίπτωση έλλειψης ή απουσίας ή κωλύματός του, από τον αρχαιότερο Σύμβουλο. Η παραίτηση μέλους του Α.Σ.Ε.Π. θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την υποβολή της, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί η πράξη αποδοχής της παραίτησης. Σε κάθε περίπτωση η θητεία των μελών του Α.Σ.Ε.Π. παρατείνεται έως τον διορισμό νέων μελών.
5. Η αρχαιότητα των Συμβούλων του Α.Σ.Ε.Π. καθορίζεται με την ακόλουθη σειρά: α) Δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί, επίτιμοι/ες ή αποχωρήσαντες/σες, με τη σειρά που καθορίζεται σε κάθε βαθμό από την επετηρίδα τους. Οι επίτιμοι/ες προηγούνται από τους αποχωρήσαντες/ασες ομοιόβαθμους/ες συναδέλφους τους. β) Καθηγητές/τριες όλων των βαθμίδων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), ομότιμοι/ες ή αφυπηρετήσαντες/ασες λόγω ορίου ηλικίας ή εν ενεργεία, με τη σειρά που καθορίζεται κατά τη βαθμίδα και εντός της ίδιας βαθμίδας κατά την αρχαιότητα. Οι ομότιμοι/ες καθηγητές/τριες προηγούνται από τους αφυπηρετήσαντες/ασες λόγω ορίου ηλικίας. γ) Συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί, με τη σειρά που καθορίζεται από τον συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας τους. δ) Εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί, με τη σειρά που καθορίζεται από τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. ε) Όσοι/ες δεν εμπίπτουν στις ως άνω κατηγορίες, ανάλογα με τον χρόνο διορισμού τους ως μελών του Α.Σ.Ε.Π. και σε περίπτωση ταυτόχρονου διορισμού με τη σειρά που ορίζεται στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Για την έκδοση της απόφασης αυτής, ο/η Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. αποστέλλει κάθε φορά σχετικό έγγραφο προς τον Υπουργό στο οποίο καταγράφεται η αρχαιότητα των μελών που εμπίπτουν στις περ. α-δ εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων.
Η εφαρμογή της διάταξης αφορά τα εκάστοτε διοριζόμενα μέλη. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος η παράταση της θητείας λογίζεται ως νέος διορισμός.
6. Οι αποδοχές του/της Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των μελών του Α.Σ.Ε.Π. καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4590/2019 (Α΄ 17).