- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 35 Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών

1. Οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 7 επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.
2. Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού της παρ. 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Στο κώλυμα οκτάμηνης απασχόλησης δεν συνυπολογίζονται ο χρόνος απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου, ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, καθώς και ο χρόνος με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Στις διαδικασίες του παρόντος μπορούν να συμμετέχουν και υποψήφιοι/ες που έχουν οκτώ (8) μήνες απασχόληση μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Οι υποψήφιοι/ες αυτοί/ες κατατάσσονται στους συντασσόμενους πίνακες μετά τους συνυποψηφίους/ες τους που δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών και προσλαμβάνονται μόνον εφόσον δεν είναι δυνατή η κάλυψη του απαιτούμενου αριθμού προσλήψεων από τους προηγούμενους/ες υποψηφίους/ες. Στις περιπτώσεις προσωρινής πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, κατεπειγουσών αναγκών, λόγω απουσίας προσωπικού ή κένωσης θέσεων, η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες για το ίδιο άτομο. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες. Ο υπολογισμός του κατά το πρώτο εδάφιο δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο/η υποψήφιος/α πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.
3. Κατ’ εξαίρεση, για το προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε συμβάσεις έργου διάρκειας έως πέντε (5) ετών για την εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυχής, επιτρέπεται η διάρκεια των συμβάσεων να είναι ισόχρονη με τη διάρκεια του εκτελούμενου προγράμματος ή έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου. Τα ως άνω ισχύουν και για το τεχνικό προσωπικό που απασχολείται από την Ε.Α.Β. Α.Ε. για την υλοποίηση συμβάσεων έργου διάρκειας έως πέντε (5) ετών που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεδεμένων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους. Οι υποψήφιοι/ες του προηγούμενου εδαφίου κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:
α) Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ: Οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό σαράντα (40) και εκείνες του βαθμού του τίτλου της κατηγορίας ΔΕ με τον αριθμό είκοσι (20). Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτούμενος από την ανακοίνωση.
β) Εμπειρία: Επτά (7) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και για συνολική εμπειρία μέχρι εκατόν είκοσι (120) μήνες. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες ισοβαθμούν στα ανωτέρω κριτήρια, εφαρμόζονται τα κριτήρια της παρ. 12, παραλειπόμενων των κριτηρίων 9 και 10 και προηγείται αυτός/αυτή που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο. Αν αυτές συμπίπτουν, προηγείται αυτός/αυτή που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθ` εξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. Ειδικώς, το επιστημονικό προσωπικό για την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω των ειδικών λογαριασμών των Α.Ε.Ι, Ερευνητικών Κέντρων και Ερευνητικών Ινστιτούτων, καθώς και το προσωπικό που ασχολείται με την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων Ερευνητικών Ινστιτούτων που είναι Ν.Π.Ι.Δ., προσλαμβάνεται με τη διαδικασία προσλήψεως ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή ειδικών επιστημόνων που συγκροτείται με την ευθύνη της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. και του διοικητικού συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 29-33. Οι πίνακες επιλογής που συντάσσονται από την επιτροπή αυτήν αναρτώνται στο κατάστημα του οικείου φορέα. Ο έλεγχος τόσο των προκηρύξεων όσο και των πινάκων επιλογής γίνεται από το Α.Σ.Ε.Π., αυτεπαγγέλτως ή κατ’ ένσταση υποψηφίων, μόνο για λόγους νομιμότητας, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 29-33. Το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, πλην του προσωπικού κατηγορίας ΥΕ, το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται μέσω των ειδικών λογαριασμών των Α.Ε.Ι. Κέντρων και Ινστιτούτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσλαμβάνεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (Α’ 206). Κατ’ εξαίρεση, η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για περιοδική απασχόληση προσωπικού σχολείων, εκπαιδευτηρίων και βρεφονηπιακών σταθμών του Δημοσίου και των λοιπών φορέων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7, πέραν του εκπαιδευτικού ή διδακτικού προσωπικού μπορεί να είναι ίση με την αντίστοιχη σχολική περίοδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου σχολείου ή εκπαιδευτηρίου ή βρεφονηπιακού σταθμού. Αποκλείεται η αναγνώριση των συμβάσεων αυτών ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.
4. Τα αρμόδια για την εκκαθάριση των αποδοχών όργανα υποχρεούνται να παύσουν την καταβολή αποδοχών σε προσωπικό που συμπλήρωσε την κατά τις προηγούμενες παραγράφους διάρκεια απασχόλησης, άλλως καταλογίζονται σε αυτά οι αποδοχές που καταβλήθηκαν.
5. Προϊστάμενοι/ες υπηρεσιών ή άλλα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των παρ. 1-4, 8, 9 και 17, διώκονται για παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα αυτεπαγγέλτως και παραπέμπονται υποχρεωτικά στην αρμόδια πειθαρχική δικαιοδοσία.
6. Το προσωπικό του παρόντος άρθρου πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, να μην έχει υπερβεί το 65ο έτος, να έχει τη φυσική υγεία και καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της προς πλήρωση θέσης και να μην έχει τα κωλύματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄26), με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994 (Α’ 65). Ειδικώς, για το προσωπικό αντιμετώπισης αναγκών κατασκηνώσεων, κατώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ορίζεται το 15ο έτος συμπληρωμένο. Με την κατά την παρ. 8 ανακοίνωση μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια ηλικίας, ανάλογα με τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων, μετά από γνώμη του οικείου φορέα και απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
7. Τα προσόντα για την απασχόληση προσωπικού του παρόντος ορίζονται κάθε φορά με την ανακοίνωση, που προβλέπεται στην παρ. 8, ανάλογα με το είδος των εργασιών και τις ειδικότητες (ή την εμπειρία) που απαιτούνται σε σχέση με αυτές. Εξειδικευμένη εμπειρία είναι δυνατόν να προβλέπεται ως προσόν, για προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο όταν είναι απαραίτητη για την ασφαλή εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου ή για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Κάθε ανακοίνωση του παρόντος μπορεί να παραπέμπει ως προς τα πάγια μέρη της σε ένα ή περισσότερα παραρτήματα που εκδίδει και επικαιροποιεί το Α.Σ.Ε.Π. για τον σκοπό αυτόν. Τα παραρτήματα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Στα παραρτήματα περιλαμβάνονται ιδίως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος απόδειξης των προσόντων και των μοριοδοτούμενων κριτηρίων και ιδιοτήτων και οι αναγκαίες επισημάνσεις προς τους/τις υποψηφίους/ες σχετικά με την ορθή υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής του παρόντος.
8. Ο φορέας συντάσσει σχέδιο ανακοίνωσης σύμφωνα με τα υποδείγματα ανακοινώσεων που αναρτά το Α.Σ.Ε.Π. στον διαδικτυακό του τόπο και το αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στο σχέδιο της ανακοίνωσης αναφέρονται υποχρεωτικώς: α. Ο αριθμός κατά ειδικότητα του προσωπικού. β. Τα απαιτούμενα προσόντα. γ. Ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών. δ. Τα κριτήρια κατάταξης. ε. Η διαδικασία πρόσληψης.
9. Η ανακοίνωση αφορά πρόσληψη προσωπικού με διάρκεια απασχόλησης μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών και εγκρίνεται ή τροποποιείται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου στο Α.Σ.Ε.Π.. Η ανακοίνωση μετά την έγκριση ή τροποποίησή της αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Εντός είκοσι (20) ημερών από την κατά τα ως άνω κοινοποίηση ή έγκριση ή τροποποίησή της, η ανακοίνωση και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του φορέα, στο κατάστημά του, καθώς και στο κατάστημα του δήμου στον οποίο αυτός εδρεύει. Η ανακοίνωση αναρτάται και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Για κάθε ανάρτηση που διενεργείται σε κατάστημα, συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον ενεργούντα την ανάρτηση και έναν/μια ακόμη υπάλληλο του φορέα ή του δήμου. Περίληψη της ανακοίνωσης δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της περιφερειακής ενότητας, εφόσον εκδίδονται. Στην περίληψη αναφέρονται υποχρεωτικώς τα στοιχεία της παρ. 8 και τα όρια ηλικίας της παρ. 6.
10. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται σύμφωνα με τα υποδείγματα αιτήσεων που καθορίζει και αναρτά το Α.Σ.Ε.Π. στον διαδικτυακό του τόπο. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του/της υποψηφίου/ας. Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού της ίδιας ανακοίνωσης. Η υποβολή υποψηφιότητας για θέσεις διαφορετικών κατηγοριών εκπαίδευσης συνεπάγεται αυτοδικαίως αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών εκπαίδευσης, όταν αυτό προβλέπεται ρητώς από ισχύουσα διάταξη και ορίζεται στην ανακοίνωση.
11. Με την αίτηση συμμετοχής συνυποβάλλονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο στον φορέα, εντός της ορισθείσας προθεσμίας της παρ. 9, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της ανακοίνωσης, κατά ως άνω. Εκπρόθεσμες αιτήσεις, πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά. Στην απαγόρευση αποδοχής εκπρόθεσμων δικαιολογητικών συμπεριλαμβάνονται τα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων που έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας κεντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, την οποία θα αναπτύξει και θα διαχειρίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών για τον σκοπό αυτόν, ο ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών καθορίζεται από τον φορέα, σε συνεργασία με το Α.Σ.Ε.Π.. Το Α.Σ.Ε.Π. αποκτά πρόσβαση στην ανωτέρω κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του παρόντος.
12. Οι υποψήφιοι/ες για την πλήρωση θέσεων τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατατάσσονται σε προσωρινούς πίνακες που καταρτίζουν οι φορείς κατά κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:
α. Χρόνος ανεργίας. Διακόσιες (200) μονάδες για τέσσερις (4) μήνες ανεργίας και εξήντα (60) μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των τεσσάρων μηνών, με ανώτατο όριο τους δεκαοκτώ (18) μήνες. Άνεργος/η για την εφαρμογή της παρούσας θεωρείται ο/η υποψήφιος/α που έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον μήνες ανεργίας. Ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω και αφορά σε συνεχείς πλήρεις μήνες. Για την εφαρμογή της παρούσας θεωρείται επίσης χρόνος ανεργίας και ο χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. από υποψηφίους/ες οι οποίοι/ες ήταν άνεργοι/ες τουλάχιστον επί τετράμηνο κατά τον χρόνο ένταξής τους στο πρόγραμμα. Εάν από την προσκομισθείσα βεβαίωση ανεργίας προκύπτει διακοπή αυτής εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την ημερομηνία διακοπής και προς τα πίσω.
β. Πολύτεκνος γονέας. Πενήντα (50) μονάδες για κάθε τέκνο.
γ. Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας. Πενήντα (50) μονάδες για κάθε μέλος πολύτεκνης οικογένειας.
Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα κατά τους ν. 860/1979 (Α’ 2) και 3454/2006, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή, τα δε τέκνα τους απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα για όσο χρόνο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα του ενός έστω γονέα.
Σε περίπτωση που συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου υποψηφίου οι ιδιότητες του πολύτεκνου γονέα και του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, η ιδιότητα του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας βαθμολογείται κατ’ ανώτατο όριο με διακόσιες (200) μονάδες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τέκνων της οικογένειας.
δ. Τρίτεκνος γονέας. Σαράντα (40) μονάδες για κάθε τέκνο. Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
ε. Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. Σαράντα (40) μονάδες για κάθε μέλος τρίτεκνης οικογένειας. Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, το οποίο πληροί τα ηλικιακά όρια του προηγούμενου κριτηρίου, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
Σε περίπτωση που συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου υποψηφίου οι ιδιότητες του τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, ο/η υποψήφιος/α λαμβάνει μοριοδότηση διακοσίων σαράντα (240) μονάδων.
στ. Αριθμός ανήλικων τέκνων. Τριάντα (30) μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και πενήντα (50) μονάδες για το τρίτο τέκνο.
ζ. Μονογονέας. Πενήντα (50) μονάδες για κάθε τέκνο. Ως μονογονέας νοείται ο γονέας εκείνος, ο οποίος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανηλίκων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
η. Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας. Πενήντα (50) μονάδες για κάθε μέλος, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας. Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνο το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του είχε τον ένα μόνο γονέα του ή αυτό που στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν από την ενηλικίωσή του. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας του.
Σε περίπτωση που συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου υποψηφίου/ας οι ιδιότητες του μονογονέα και του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, η ιδιότητα του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τέκνων της οικογένειας.
Τις μονάδες που αντιστοιχούν στα κριτήρια του πολύτεκνου γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, μονογονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα. Εάν στην αυτή διαδικασία επιλέγονται ως προσληπτέοι δύο (2) ή περισσότερα μέλη της ίδιας οικογένειας και δεν είναι δυνατή η οικειοθελής συναίνεση αυτών για την επιλογή τους, διενεργείται δημόσια κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων μελών της ίδιας οικογένειας.
θ. Τίτλοι σπουδών. Οι μονάδες του βαθμού τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό σαράντα (40) και εκείνες του βαθμού του τίτλου της κατηγορίας ΔΕ με τον αριθμό είκοσι (20). Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτούμενος από την ανακοίνωση.
Μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ:
Δεύτερος τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.: τριάντα (30) μονάδες.
Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης: πενήντα (50) μονάδες.
Διδακτορικό δίπλωμα : εκατό (100) μονάδες.
Υποψήφιος/α των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που διαθέτει σωρευτικά τα κριτήρια του δεύτερου τίτλου σπουδών, του μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος βαθμολογείται κατ’ ανώτατο όριο με εκατόν ογδόντα (180) μονάδες. Ο τίτλος σπουδών για την κάλυψη θέσεων κατηγορίας ΥΕ δεν βαθμολογείται. Απαγορεύεται η πρόσληψη προσωπικού του παρόντος χωρίς το τυπικό προσόν τουλάχιστον του απολυτηρίου δημοτικού σχολείου, εκτός αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι/ες με το τυπικό αυτό προσόν. Εξαιρούνται οι απασχολούμενοι/ες ως εργάτες σε χειρωνακτικές εργασίες, ως δασοπυροσβέστες, ως μεταφορείς αντικειμένων και το προσωπικό καθαριότητας.
ι. Εμπειρία. Επτά (7) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο/η υποψήφιος/α μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας. Οι διατάξεις του κριτηρίου Β και Γ της παρ. 1 του άρθρου 1 εφαρμόζονται αναλόγως.
ια. Αναπηρία υποψηφίου/ας. Υποψήφιος/α με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή τρία (3).
ιβ. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού/ής ή συζύγου υποψηφίου. Υποψήφιος/α με γονέα, τέκνο, αδελφό/ή ή σύζυγο με αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή δύο (2).
13. Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός/αυτή που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός/αυτή που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθ` εξής. Αν οι υποψήφιοι/ες και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο/ημεγαλύτερος/η στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
14. Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 12, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των περιφερειακών ενοτήτων ή των νησιών ή των παραμεθορίων περιοχών των περιφερειακών ενοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Πέλλας, Δράμας, Σερρών, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Ευρυτανίας, Κιλκίς, Θεσπρωτίας ή των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ή των νησιών του Αιγαίου, πλην της Κρήτης, ή των νησιών Κυθήρων και Αντικυθήρων, ή ή των παραμεθόριων περιοχών της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και των Δήμων της περιφερειακής ενότητας Φωκίδας όπως οι περιοχές αυτές έχουν καθορίστεί με υπουργική απόφαση, καθώς και δήμων με πληθυσμό μέχρι και δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυμούν τον διορισμό τους σε θέσεις φορέων της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος στην αντίστοιχη περιφερειακή ενότητα ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή ή δήμο. Ως μόνιμη κατοικία νοείται η φορολογική κατοικία του υποψηφίου. Ο τρόπος απόδειξης της φορολογικής κατοικίας, συμπεριλαμβανομένου και του κατ’ ελάχιστον απαιτούμενου χρόνου συνδρομής της εν λόγω προϋπόθεσης στο πρόσωπο του υποψήφιου, ορίζονται με την ανακοίνωση. Η πρόταξη λόγω εντοπιότητας ισχύει μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του ιδίου πίνακα κατάταξης, κύριου ή επικουρικού.
15. Αν για την πρόσληψη προσωπικού του παρόντος απαιτούνται προσόντα ειδικού επιστημονικού προσωπικού, εφαρμόζονται τα άρθρα 29-33.
16. Οι οικείοι πίνακες αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο και στο κατάστημα του οικείου φορέα. Για την ανάρτηση στο κατάστημα συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από δύο υπαλλήλους του φορέα. Στους πίνακες κατάταξης παρατίθενται τα στοιχεία και κριτήρια με βάση τα οποία καθορίστηκε η σειρά κατάταξης των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι/ες που εγγράφονται σε πίνακα απορριπτέων εμφανίζονται χωρίς τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων τους. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Για την υποβολή ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Οι πίνακες προσληπτέων αναρτώνται και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».
17. Το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να παρέχει υπηρεσίες με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στους φορείς που προσλαμβάνουν προσωπικό βάσει του παρόντος. Οι φορείς γνωστοποιούν υποχρεωτικώς στο Α.Σ.Ε.Π. τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων, καθώς και ποιοτικά στοιχεία για τους συμμετέχοντες, εφόσον ζητηθούν, για στατιστικούς λόγους, από το Α.Σ.Ε.Π.. Το Α.Σ.Ε.Π. δύναται επίσης να ζητεί από τα υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα κατάλογο των υπηρεσιών τους που απασχολούν προσωπικό του παρόντος και να ενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για την τήρηση από τους οικείους προϊσταμένους των διατάξεων αυτού. Τον έλεγχο διενεργούν οι Επιθεωρητές/τριες του Α.Σ.Ε.Π.. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 43.
18. Οι προσληφθέντες/είσες που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους/ες από τους/τις εγγεγραμμένους/ες και διαθέσιμους/ες στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της αρχικής σύμβασης.
19. Οι καταρτιζόμενες συμβάσεις έργου, που υποκρύπτουν συμβάσεις εργασίας, είναι αυτοδικαίως άκυρες και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κατά την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις. Το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει την εφαρμογή της παρούσας και παραπέμπει στα αρμόδια όργανα κάθε περίπτωση συνεπαγόμενη την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Παγιδοθέτες, ψεκαστές, παρασκευαστές, μεταφορείς, εργάτες αποθήκης και αεροδρομίου προσλαμβάνονται από τους αρμόδιους φορείς για την καταπολέμηση του δάκου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των παρ. 6-17, εφόσον η διάρκεια της συνολικής απασχόλησής τους δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια κατά ημερολογιακό έτος, αποκλειομένης της παράτασης ή ανανέωσης.
20. Οι οικείοι φορείς προσλαμβάνουν το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το παρόν άρθρο αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων χωρίς να αναμένουν τον αυτεπάγγελτο ή κατ` ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π.. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει του ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων εκτελείται υποχρεωτικά από τους οικείους φορείς και απολύονται οι μη δικαιούμενοι να προσληφθούν βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι/ες λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι/ες που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπλήρωσης της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
21. Η πρόσληψη νηπιαγωγών ή νηπιοβρεφοκόμων για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ο.Α.Ε.Δ. προς αναπλήρωση γονέα που λαμβάνει την κατά την παρ. 1 του άρθρου 52 του μ. 3528/2007 (Α΄ 26) άδεια μητρότητας ή την κατά την παρ. 1 του άρθρο 53 του ίδιου νόμου άδεια για ανατροφή παιδιού, γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια του παρόντος και διαρκεί όσο χρόνο απουσιάζει ο γονέας που αναπληρώνεται, που δεν μπορεί να υπερβαίνει όμως τους δώδεκα (12) μήνες. Παράταση της σύμβασης πέραν των δώδεκα μηνών ή μετατροπή της σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων μπορεί να ισχύουν επί μία διετία από την κατάρτισή τους, εφόσον αυτό αναφέρεται ρητώς στη σχετική ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού. Η πρόσληψη του εκάστοτε αναγκαίου προσωπικού κατά τη διάρκεια της διετίας γίνεται από τους παραπάνω πίνακες με τη σειρά που οι υποψήφιοι/ες έχουν καταταγεί σε αυτούς.