- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 21 Πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες – Συνέντευξη

1. Η πρακτική δοκιμασία, όπου αυτή προβλέπεται, διεξάγεται μετά την κατάρτιση του οριστικού πίνακα κατάταξης μεταξύ όσων περιλαμβάνονται στον πίνακα αυτόν κατά τη σειρά που είναι καταχωρισμένοι/ες, σε αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, μέχρις ότου καλυφθούν όλες οι συγκεκριμένες θέσεις.
2. Η εξέταση ειδικών γνώσεων, όπου αυτή προβλέπεται, διεξάγεται παράλληλα με την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας.
3. Για την πλήρωση θέσεων Ε.Ε.Π., η επιτροπή καλεί σε ατομική συνέντευξη τους υποψηφίους/ες με τη μεγαλύτερη βαθμολογία κατά τη σειρά τους στον προσωρινό πίνακα κατάταξης μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων και σε αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο, εφόσον τέτοιος υφίσταται, από τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων.
4. Για θέσεις, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, η Επιτροπή καλεί σε ατομική συνέντευξη και κρίνει αιτιολογημένα την καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης. Η συνέντευξη διεξάγεται μετά την κατάρτιση του οριστικού πίνακα κατάταξης μεταξύ όσων περιλαμβάνονται στον πίνακα αυτόν κατά τη σειρά που είναι καταχωρισμένοι, σε αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, μέχρις ότου καλυφθούν όλες οι συγκεκριμένες θέσεις.