- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 12 Αξιολόγηση και βαθμολόγηση πρόσθετων διαγωνιστικών διαδικασιών – συνέντευξης

1. Η πρακτική δοκιμασία, όπου προβλέπεται, αξιολογείται ως επιτυχής/μη επιτυχής. Αν ο/η υποψήφιος/α αποτύχει στην πρακτική δοκιμασία, διαγράφεται από τους πίνακες κατάταξης για τις συγκεκριμένες θέσεις.
2. Η εξέταση ειδικών γνώσεων, όπου προβλέπεται, αξιολογείται ως επιτυχής/μη επιτυχής. Αν ο/η υποψήφιος/α αποτύχει στην εξέταση ειδικών γνώσεων, διαγράφεται από τους πίνακες κατάταξης για τις συγκεκριμένες θέσεις.
3. Η ατομική συνέντευξη για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό βαθμολογείται σε κλίμακα 1-100 μονάδων. Η μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου/ας προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών της επιτροπής. Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό της επιτροπής. Η μοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος της επιτροπής. Ο βαθμός της συνέντευξης προστίθεται στην βαθμολογία του/της υποψηφίου/ας με συντελεστή βαρύτητας 35%.
4. Η ατομική συνέντευξη για θέσεις το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, αξιολογείται ως επιτυχής/μη επιτυχής. Αν υποψήφιος/α κριθεί ακατάλληλος/η για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων, διαγράφεται από τον πίνακα διοριστέων με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής, που καταγράφεται στα τηρούμενα πρακτικά της Επιτροπής και καλείται ο επόμενος κατά σειρά κατάταξης.