- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 6 Διαδικασίες πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού στον δημόσιο τομέα

1. Η πλήρωση των θέσεων τακτικού προσωπικού, μόνιμου και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 7 πραγματοποιείται με:
α) πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό για προσωπικό Ε.Ε.Π., ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ή
β) με σειρά προτεραιότητας, βάσει προκαθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων για θέσεις τακτικού προσωπικού για άτομα με αναπηρίες, θέσεις κατηγορίας ΥΕ και περιπτώσεις που προβλέπονται ειδικά στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων.
2. Στην περίπτωση της παρ. 9 του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), εφόσον δεν είναι δυνατή η κατά τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 23 του παρόντος πλήρωση θέσεων από οριστικούς πίνακες διοριστέων σε ισχύ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 ή η έγκαιρη υπαγωγή στη διαδικασία του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, εφαρμόζεται η διαδικασία της περ. β της παρ. 1.
3. Για την πλήρωση των θέσεων ισχύουν οι προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας διορισμού ή πρόσληψης, τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές ή ειδικές διατάξεις και κανονισμούς.