- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

«Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές»

Τίθενται προς δημόσια διαβούλευση οι αρχές νομοθετικής πρωτοβουλίας «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Με το ν. 3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») πραγματοποιήθηκε επαναθεμελίωση της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης με λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους σε όλη τη χώρα. Παραλλήλως, η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση ανασυγκροτήθηκε, εκ βάθρων, σε επίπεδο μεγαλύτερων ενοτήτων, ήτοι των Περιφερειών.

Στο πλαίσιο μεταβατικής ρύθμισης, οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών οργάνων της Αυτοδιοίκησης, για την περίοδο 2011-2014, θα διεξαχθούν την εβδόμη Νοεμβρίου 2010. Για τις επόμενες περιόδους προβλέπεται πενταετής θητεία και διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών, ταυτοχρόνως, με εκείνες των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα θέματα που αφορούσαν τις εκλογικές δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές, ο έλεγχός τους, καθώς και ζητήματα σχετικά με την εν γένει προεκλογική προβολή, αντιμετωπίζονταν από το ν. 3202/2003.

Ο ανωτέρω νόμος, κατά το κυρίαρχο ρυθμιστικό του πεδίο, συμπορεύονταν με το αντίστοιχο νομοθετικό πλέγμα για τις βουλευτικές εκλογές (ν. 3023/2002). Εύλογο, επομένως, ήταν να παρακολουθεί τις σύστοιχες ρυθμίσεις των σχετικών θεμάτων της ανωτέρω νομοθεσίας.

Οι προτεινόμενες, δια του εισαγόμενου σχεδίου νόμου, ρυθμίσεις δεν έχουν απλό προσαρμοστικό χαρακτήρα στην επαναθεμελίωση της Αυτοδιοίκησης, που έχει συντελεσθεί με το ν. 3852/2010, ούτε συνιστούν απλές βελτιώσεις της υφιστάμενης, μέχρι σήμερα νομοθεσίας.

Όπως θα αναπτυχθεί, κατωτέρω, κυρίαρχο στόχο των προτεινόμενων ρυθμίσεων αποτελεί η ουσιαστική αναμόρφωση της διαδικασίας εξέλεγξης των εσόδων και των δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων, με γνώμονα την ουσιαστικοποίησή τους και την υπηρέτηση στο μείζονα, δυνατό, βαθμό, των αρχών της διαφάνειας και της νομιμότητας.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει ως τις 15/07/2010

Γιάννης Ραγκούσης