- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 33 Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται επταμελής Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο που είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και έξι (6) ακόμη τακτικά μέλη ως εξής:
(α) έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου,
(β) έναν (1) εκπρόσωπο φιλοζωικού σωματείου ή φιλοζωικής οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων και έχουν πολυετή δράση και αναγνωρισμένη προσφορά,
(γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη
(δ) δύο (2) εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και
(ε) τον προϊστάμενο του τμήματος Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών
2. Ειδικότερα, όσον αφορά στον εκπρόσωπο φιλοζωικού σωματείου ή φιλοζωικής οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πρέπει υποχρεωτικά να προέρχεται από φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει εκλεγεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία από το σύνολο των φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 23 του άρθρου 2 και η διοίκηση του οποίου έχει προκύψει βάσει νόμιμων αρχαιρεσιών.
3. Η Επιτροπή της παρ. 1 έχει τις εξής αρμοδιότητες:
(α) Την παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος.
(β) Την επιστημονική υποστήριξη των αρμοδίων αρχών για την εφαρμογή και τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων συντροφιάς, με την εκπόνηση μελετών και τη σύνταξη προτάσεων σε περιοδική βάση ή κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος.
(γ) Την εκπόνηση μελετών, αναφορών και εκθέσεων, καθώς και τη σύνταξη προτάσεων προς τις αρμόδιες αρχές για την υιοθέτηση του κατάλληλου επιχειρησιακού σχεδιασμού, την εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών, πρωτοκόλλων και των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, και την εν γένει εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων επίλυσης προβλημάτων στον τομέα της προστασίας των ζώων συντροφιάς.
(δ) Την παροχή γνώμης προς τις αρμόδιες αρχές για μεμονωμένα ζητήματα που άπτονται της προστασίας ζώων συντροφιάς.
(ε) Την υποβολή προτάσεων προς το Υπουργείο Εσωτερικών και κάθε άλλο αρμόδιο υπουργείο για την αξιολόγηση και βελτίωση των διατάξεων του παρόντος.