- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Γ. Σχεδιασμός Υλοποίησης της Κάρτας Πολίτη

Ο σχεδιασμός υλοποίησης της Κάρτας Πολίτη βασίζεται στη διεθνή εμπειρία, ενώ το επιχειρησιακό σχέδιο που εκπονείται αντιμετωπίζει τόσο τα τεχνικά, όσο και τα θεσμικά και οργανωτικά θέματα. Παράλληλα προετοιμάζονται οι απαραίτητες προσαρμογές στο θεσμικό πλαίσιο και προγραμματίζονται βασικές παρεμβάσεις για την ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών υποδομών, όπως η αξιοποίηση εθνικής Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού.

Αρωγό για την ευδοκίμηση της προσπάθειάς μας θα αποτελέσει η χρηματοδότηση από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση».