• Σχόλιο του χρήστη 'YR' | 29 Αυγούστου 2020, 10:57

    Mέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει απόφαση Γενικής Συνέλευσης της ΕΝΑΤ, στην οποία το σώμα να έχει ζητήσει την κατάργηση της παραγράφου 6 του Αρθρου 250 του υπο ψήφιση οργανισμού, ούτε πολύ περισσότερο απόφαση Γενικής ή Ενημερωτικής Συνέλευσης του κλάδου υπέρ των διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης Α.Π. 14718/27.7.2016 για τους Συμβούλους Επικοινωνίας και Α.Π. 14719/27.7.2016 για τους Γραμματείς Επικοινωνίας. Πλέον αυτού, προκαλεί εντύπωση η σπουδή συνδικαλιστικού οργάνου να απαλείφει διατάξεις που έχει προτείνει ο νομοθέτης και οι οποίες είναι υπέρ των εργαζομένων. Γεγονός παραμένει πως η πλειοψηφία του κλάδου σε όλες τις γενικές ή/και ενημερωτικές συνελεύσεις του κλάδου όπως και στην τελευταία, τάχθηκε υπέρ της ένταξής μας στο Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με την επετηρίδα αρχαιότητας και μόνον, όπως ισχύει στους κλάδους των διπλωματών και των ΟΕΥ, αφού οι προαναφερθείσες διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης, παράγωγες του Ν. 4339 του Οκτωβρίου 2015, πριμοδοτούσαν τα στελέχη με άσχετες της δημόσιας διπλωματίας μοριοδοτήσεις. * Τα κριτήρια εξέλιξης και προαγωγής του Ν. 4339/2015 (υψηλές μοριοδοτήσεις για επιλεκτικές προϋπηρεσίες και αποσπάσεις σε φορείς του δημοσίου τομέα μη συναφείς με το αντικείμενο του κλάδου ΣΓΕ, υπηρεσία στις Δ/νσεις Διοικητικού, Οικονομικών Υπηρεσιών, Εποπτείας, Πληροφόρησης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, μη πιστοποιημένη κατά ΑΣΕΠ γνώση ξένων γλωσσών κτλ) πάσχουν για τους εξής λόγους: * Ουδεμία σχέση έχουν με τα αντίστοιχα κριτήρια προαγωγών που εφαρμόζονται στο Υπουργείο Εξωτερικών. * Δεν συνδέονται με ουσιαστική παραγωγή έργου του κλάδου ΣΓΕ στον ίδιο τον φορέα (τότε Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής) * Επιβλήθηκαν αυθαίρετα και εκ των υστέρων, δηλαδή αποτελούν κριτήρια, τα οποία τα ενδιαφερόμενα στελέχη δεν γνώριζαν κατά την εισαγωγή τους στην ΕΣΔΔΑ και την εν συνεχεία υπηρεσία τους. * Από το 2016 μέχρι σήμερα, η υπηρεσιακή κατάταξη των στελεχών του κλάδου Συμβούλων & Γραμματέων Επικοινωνίας ουδέποτε ανανεώθηκε. * Βάσει της επιλεκτικής και άσχετης με το υπηρεσιακό αντικείμενο μοριοδότησης του Ν. 4339/2015, έντεκα συνάδελφοι του κλάδου ΣΓΕ έχασαν το βαθμό του Συμβούλου Α’ και υποβιβάστηκαν στο βαθμό του Γραμματέα Α΄, πολλοί εξ’ αυτών με 25 και 33 χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας, όλοι με άψογους υπηρεσιακούς φακέλους, χωρίς κανένα πειθαρχικό παράπτωμα, με άριστες εκθέσεις αξιολόγησης, υπηρεσία σε αρχές Εξωτερικού - τοποθετούμενοι και σε πόστα δυσμενών/ειδικών συνθηκών. Για παράδειγμα, συνάδελφος με ευδόκιμη 35ετή υπηρεσία, τόσο στην ΚΥ όσο και στο εξωτερικό και σε Αρχή δυσμενών συνθηκών, που κατείχε τον βαθμό του Συμβούλου Α’ με την προηγούμενη διοικητική πράξη που ίσχυε μέχρι το 2015, έχασε τον βαθμό και αναμένεται να αφυπηρετήσει με το βαθμό του Γραμματέα Α’, ενώ άλλος συνάδελφος με συνολική 20ετή υπηρεσία, 11ετή υπηρεσία σε Αρχές Εξωτερικού μεταξύ αυτών και ως Προϊστάμενος σε Αρχή δυσμενών συνθηκών, έχασε τον βαθμό του Συμβούλου Α’ και παραμένει Γραμματέας Α’, ενώ από τη σειρά του, κάποιοι έχουν λάβει τον βαθμό Συμβούλου Α’, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν βαθμό Γραμματέα Α’ και με τη σειρά κατάταξης που έχουν, φαίνεται αδύνατο να μπορούν να προαχθούν. Το ζητούμενο εν τέλει είναι η ισονομία όλων των συναδέλφων ως προς την υπηρεσιακή τους εξέλιξη, σε σχέση με τους εξομοιούμενους κλάδους του ΥΠΕΞ. Είναι σαφές πως οι διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης σύμφωνα με τον Ν. 4339/2015 δεν υπηρετούν μία τέτοια λογική. Συνεπώς, η μόνη οδός είναι η κατάταξη με βάση την επετηρίδα αρχαιότητας. Τα εργαλεία και τα δεδομένα υπάρχουν και εύκολα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μία κατάταξη σύμφωνα με την επετηρίδα αρχαιότητας.