- Υπουργείο Εξωτερικών - http://www.opengov.gr/ypex -

Άρθρο 14 – Έκδοση ειδικού δελτίου ταυτότητας (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’)

1. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκδίδει σε όλα τα μέλη του προσωπικού των Αντιπροσωπειών της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στην Ελλάδα και στα συγκατοικούντα μέλη της οικογένειάς τους, ειδικό δελτίο ταυτότητας που προσδιορίζει ότι ο κάτοχος του είναι μέλος του προσωπικού της, κατά περίπτωση, Αντιπροσωπείας ή συγκατοικούν μέλος της οικογένειάς του.
2. Η χορήγηση του ειδικού δελτίου ταυτότητας δεν απαλλάσσει τους δικαιούχους του από την υποχρέωση να φέρουν διαβατήριο, καθώς και έγκυρη θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα, όποτε κάτι τέτοιο απαιτείται.