- Υπουργείο Εξωτερικών - http://www.opengov.gr/ypex -

ΜΕΡΟΣ Ε’ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 248

Κατάταξη υπαλλήλων Κλάδων Διοικητικού Προξενικού, Επικοινωνιών και Πληροφορικής, Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης και Επιμελητών

 1. Οι υπάλληλοι των Κλάδων Διοικητικού Προξενικού, Επικοινωνιών και Πληροφορικής, Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης και Επιμελητών, που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται στον κατά περίπτωση προβλεπόμενο βαθμό και μέχρι το βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ (εκτός του Κλάδου Επιμελητών) και με βάση το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Στο συνολικό χρόνο πραγματικής υπηρεσίας δεν υπολογίζεται το μισό του πέραν της δεκαετίας χρόνου, που διανύθηκε σε Κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Πλεονάζων χρόνος θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθμό κατάταξης.

Για την κατάταξη αυτή συνυπολογίζονται τα ακόλουθα:

α) Για τους αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ, ως εισαγωγικός βαθμός λογίζεται ο βαθμός του Γραμματέα Α΄. Για τη βαθμολογική τους εξέλιξη προσμετράται ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή, καθώς και ο χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι την κατάταξη. Για τους αριστούχους προσμετράται ένα επιπλέον έτος.

β) Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, ως εισαγωγικός βαθμός λογίζεται ο βαθμός του Γραμματέα Α΄. Για διδακτορικό δίπλωμα που αποκτήθηκε μετά τον διορισμό προσμετρώνται έξι (6) επιπλέον έτη.

γ) Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου, ως εισαγωγικός βαθμός λογίζεται ο βαθμός του Γραμματέα Β΄. Για μεταπτυχιακό τίτλο που αποκτήθηκε μετά τον διορισμό προσμετρώνται δύο (2) επιπλέον έτη.

δ) Αν ο υπάλληλος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο, για την κατάταξη λαμβάνεται υπόψη μόνο το διδακτορικό δίπλωμα. Αν ο υπάλληλος κατέχει περισσότερους του ενός μεταπτυχιακούς τίτλους, προσμετράται ένα (1) έτος για κάθε τίτλο πέραν του ενός.

Για την κατάταξη αυτή δεν υπολογίζονται:

α. ο χρόνος της αργίας είτε εξαιτίας ποινικής δίωξης που κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη είτε εξαιτίας πειθαρχικής δίωξης που κατέληξε σε πειθαρχική ποινή τουλάχιστον προστίμου αποδοχών τριών (3) μηνών,

β. ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα,

γ. ο χρόνος της προσωρινής παύσης,

δ. ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών που δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας,

ε. ο χρόνος της αναστολής άσκησης καθηκόντων εφόσον στη συνέχεια ο υπάλληλος τέθηκε σε αργία,

στ. το χρονικό διάστημα κατά το οποίο στερήθηκε ο υπάλληλος το δικαίωμα για προαγωγή,

ζ. χρονικό διάστημα ίσο προς το μισό του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου, σε περίπτωση επιβολής της πειθαρχικής ποινής του υποβιβασμού. Για την κατάταξη εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις, που δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 1. 2. Κατά την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερικό, το ποσοστό της Αποζημίωσης Υπηρεσίας Αλλοδαπής του:

α. Τμηματάρχη Α΄ και Β΄ αντιστοιχεί στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ και Β΄ του Διπλωματικού Κλάδου,

β. Γραμματέα Α΄ και Β΄ αντιστοιχεί στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄ και Β΄ του Διπλωματικού Κλάδου,

γ. Γραμματέας Γ΄ και Γραμματέας Δ΄ αντιστοιχεί στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ΄ και του Ακόλουθου Πρεσβείας του Διπλωματικού Κλάδου.

 1. Μέχρι διενέργειας των προαγωγών στον βαθμό Διευθυντή Β΄ των Κλάδων Διοικητικού Προξενικού και Επικοινωνιών και Πληροφορικής στις αντίστοιχες Διευθύνσεις και Τμήματα, δύνανται να προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό Τμηματάρχη Α΄.
 2. Το ποσοστό της αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής του Διευθυντή Α΄ και Β΄ θα καθορισθεί με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εξωτερικών.
 3. Οι ήδη υπηρετούντες στην Εξωτερική Υπηρεσία με σύμβαση Μορφωτικοί Ακόλουθοι και Σύμβουλοι διατηρούν το υφιστάμενο συμβατικό καθεστώς τους, μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο νόμιμη λήξη του.

 

Άρθρο 249

Μεταβατικές διατάξεις για τις μεταφερόμενες υπηρεσίες και το προσωπικό του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

 1. Οι υπάλληλοι του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης οι οποίοι μεταφέρθηκαν με τις οργανικές τους θέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών δυνάμει του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119), εντάσσονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών στους εξής Κλάδους:

α) Στον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ο οποίος συστήνεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, όσοι υπάλληλοι υπάγονταν ήδη στον Κλάδο αυτόν.

Οι υπάλληλοι κατατάσσονται στις οργανικές θέσεις οι οποίες μεταφέρθηκαν, με τον βαθμό που ήδη κατέχουν.

Για τη μετέπειτα βαθμολογική τους εξέλιξη, καθώς και για τις μεταθέσεις τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού.

Τα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια του Υπουργείου Εξωτερικών, όταν κρίνουν ζητήματα που αφορούν τους υπαλλήλους του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, συγκροτούνται με τη συμμετοχή εκπροσώπου του Κλάδου τους, όπου αυτή προβλέπεται στα αντίστοιχα άρθρα.

Οι υπάλληλοι ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, όταν υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, στελεχώνουν τις Διευθύνσεις της Β΄ Γενικής Διεύθυνσης, ασκούν τα καθήκοντα που ανάγονται στη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων αυτών και δύνανται να αναλαμβάνουν καθήκοντα Προϊσταμένου στη Διεύθυνση Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής. Όταν υπηρετούν στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, τους ανατίθενται, σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊσταμένου τους, καθήκοντα όμοια με αυτά που ασκούν στην Κεντρική Υπηρεσία.

Προτού αιτηθούν τη μετάθεση ή απόσπασή τους, οφείλουν να υπηρετήσουν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος.

Κατά τα λοιπά, οι υπάλληλοι αυτής της κατηγορίας διατηρούν όλα τα μισθολογικά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά δικαιώματα, καθώς και τυχόν άλλες παροχές που είχαν στο Υπουργείο από το οποίο προέρχονται, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές τους.

β) Στον Κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, εφόσον διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 137, και τα εξής ειδικά προσόντα:

βα. Απολυτήριο Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

ββ. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.

Οι υπάλληλοι αυτής της κατηγορίας εντάσσονται με τον βαθμό τον οποίο κατέχουν και διατηρούν όλα τα μισθολογικά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά δικαιώματα, καθώς και τυχόν άλλες παροχές που είχαν στο Υπουργείο από το οποίο προέρχονται, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές τους.

γ) Για όσους υπαλλήλους είναι αδύνατη η ένταξη στους ανωτέρω κλάδους, λόγω έλλειψης των ειδικών προσόντων που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές, συστήνονται προσωποπαγείς θέσεις οι οποίες καταργούνται με την, με οποιονδήποτε τρόπο, αποχώρηση των υπαλλήλων αυτών από το Υπουργείο Εξωτερικών.

 1. α) Όλοι οι ανωτέρω υπάλληλοι των περίπτ. α΄, β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν τη μετάταξή τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Η αίτηση για τη μετάταξη υποβάλλεται με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, χωρίς γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Οι εν λόγω υπάλληλοι, κατά την επιστροφή τους, διατηρούν όλα τα μισθολογικά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά δικαιώματα, καθώς και τυχόν άλλες παροχές που είχαν πριν τη μεταφορά τους στο Υπουργείο Εξωτερικών, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές τους.

β) Ειδικά στους υπαλλήλους οι οποίοι υπάγονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 1, δίδεται δυνατότητα να αιτηθούν την ένταξή τους στον Κλάδο Διοικητικού Προξενικού του Υπουργείου Εξωτερικών, εφόσον διαθέτουν και τα λοιπά ειδικά προσόντα, με αίτησή τους η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Η ένταξή τους γίνεται με το βαθμό που κατέχουν, ενώ για τη μετέπειτα βαθμολογική τους εξέλιξη και τις μεταθέσεις τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού.

 1. Υποθέσεις που εκκρεμούν στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για τους υπαλλήλους που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών, ολοκληρώνονται από τα Συμβούλια αυτά.
 2. Υφιστάμενες, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, αποσπάσεις προσωπικού, καθώς και εκπαιδευτικές ή άλλης μορφής άδειες, δεν θίγονται με τις παρούσες διατάξεις. Οι υπάλληλοι που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζουν να συμμετέχουν νόμιμα στα συλλογικά όργανα στα οποία έχουν οριστεί, μέχρι την αντικατάστασή τους.
 3. Το ΤμήμαΔιεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο μεταφέρθηκε ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, στη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών με την παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 84/2019 (A` 123), μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και συστήνεται ως αυτοτελής οργανική μονάδα σε επίπεδο Τμήματος, υπαγόμενη στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης. Οι δαπάνες λειτουργίας του Τμήματος Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών βαρύνουν στο εξής τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στον οποίο μεταφέρονται όλες οι σχετικές πιστώσεις για την κάλυψη εισφορών και λοιπών οικονομικών υποχρεώσεων προς Διεθνείς Οργανισμούς. Οι υπάλληλοι του εν λόγω Τμήματος, κατά την επιστροφή τους, διατηρούν όλα τα μισθολογικά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά δικαιώματα, καθώς και τυχόν άλλες παροχές που είχαν πριν τη μεταφορά τους στο Υπουργείο Εξωτερικών, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές τους.
 4. Τα Τμήματα α) Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών και β) Ειδικών Καθεστώτων Εξαγωγών, της πρώην Διεύθυνσης Εμπορικών Καθεστώτων και Μέτρων Άμυνας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (άρθρο 27 π.δ.147/2017), μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι υπάλληλοι που μεταφέρονται διατηρούν όλα τα μισθολογικά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά δικαιώματα, καθώς και τυχόν άλλες παροχές που είχαν στο Υπουργείο από το οποίο προέρχονται, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές τους. Οι ανωτέρω κατατάσσονται και εξελίσσονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1, ενώ για όσους υπαλλήλους είναι αδύνατη η ένταξη στους Κλάδους Διοικητικού Προξενικού ή Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, λόγω έλλειψης των απαιτούμενων ειδικών προσόντων, συστήνονται προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται με την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και στους υπαλλήλους αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος.

 

Άρθρο 250

Μεταβατικές διατάξεις για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας

1.Το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού εντάσσεται στους αντίστοιχους κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με την οποία γίνεται η κατάταξη σε βαθμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 248. Το προσωπικό που κατέχει προσωποπαγείς θέσεις και το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που έχει τοποθετηθεί και υπηρετεί στις διευθύνσεις και στα τμήματα της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, διατηρεί τις θέσεις του, οι οποίες μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Υπουργείο και μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, οι οποίες εντάσσονται σε υφιστάμενους κλάδους. Η πράξη ένταξης του προσωπικού που υπηρετεί στις μετατρεπόμενες θέσεις γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με την οποία γίνεται η κατάταξη σε βαθμούς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 248. Το προσωπικό αυτό διατηρεί όλα τα μισθολογικά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά δικαιώματα και τυχόν άλλες παροχές που είχε στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού από την οποία προήλθε.

 1. Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι εντάσσονται στον Κλάδο Διοικητικού Προξενικού, στον Κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης και στον Κλάδο Επιμελητών, ως εξής:

α) Στον Κλάδο Διοικητικού Προξενικού, εφόσον διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 137 και τα εξής ειδικά προσόντα:

αα. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

ββ. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας, εφόσον ήταν προσόν για τον αρχικό διορισμό τους στη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού ή την ένταξή τους από το πρώην Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. Για όσους δεν συνέτρεχε η προϋπόθεση αυτή, η κατοχή τίτλου γλωσσομάθειας πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας, όπως ορίζεται από το ΑΣΕΠ. Όσοι δεν το κατέχουν, εξετάζονται στην πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας, εντός δύο ετών από την θέση σε ισχύ του παρόντος, με διαδικασία που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν ο υπάλληλος αποτύχει στην εξέταση μετατρέπεται η θέση του σε προσωποπαγή η οποία καταργείται με την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του από το Υπουργείο Εξωτερικών

γγ. Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου.

β) Στον Κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, εφόσον διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 137 και τα εξής ειδικά προσόντα:

αα. Απολυτήριο Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

ββ. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας, εφόσον ήταν προσόν για τον αρχικό διορισμό τους στη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού ή την ένταξή τους από το πρώην Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. Για όσους δεν συνέτρεχε η προϋπόθεση αυτή, η κατοχή τίτλου γλωσσομάθειας πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας, όπως ορίζεται από το ΑΣΕΠ. Όσοι δεν το κατέχουν, εξετάζονται στην πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας, εντός δύο ετών από την θέση σε ισχύ του παρόντος, με διαδικασία που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν ο υπάλληλος αποτύχει στην εξέταση μετατρέπεται η θέση του σε προσωποπαγή η οποία καταργείται με την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του από το Υπουργείο Εξωτερικών.

γγ. Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα επεξεργασία κειμένου και αρχειοθέτηση

γ) Στον Κλάδο Επιμελητών εφόσον διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 137 και απολυτήριο Γυμνασίου ή απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980.

δ) Για όσους υπαλλήλους είναι αδύνατη η ένταξη στους ανωτέρω κλάδους, λόγω έλλειψης των ειδικών προσόντων που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές, συστήνονται προσωποπαγείς θέσεις οι οποίες καταργούνται με την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων αυτών από το Υπουργείο Εξωτερικών.

 1. Οι δικηγόροι που υπηρετούν με έμμισθη εντολή στη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, διατηρώντας το εργασιακό, μισθολογικό, συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς που είχαν στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.
 2. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού μεταφέρεται αυτοδικαίως από αυτήν στο Υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, με την επιφύλαξη των κειμένων διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. Η αξιοποίηση, ιδίως εκμίσθωση, εκποίηση, παραχώρηση με ή άνευ ανταλλάγματος και διαχείριση της ως άνω κινητής και ακίνητης περιουσίας πραγματοποιείται με αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών.
 3. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Γραμματέων και Συμβούλων Επικοινωνίας εντάσσονται, αυτοδίκαια, στους βαθμούς του άρθρου 195, με εξαίρεση αυτούς του Ακόλουθου Επικοινωνίας και του Γραμματέα Επικοινωνίας Γ΄, οι οποίοι βαθμοί ισχύουν για τους διοριζόμενους στον κλάδο μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η ένταξη γίνεται με βάση την υπ’ αριθ. πρωτ. Ζ/3257/12.9.2019 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τις διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης Α.Π. 14718/27.7.2016 για τους Συμβούλους Επικοινωνίας και Α.Π. 14719/27.7.2016 για τους Γραμματείς Επικοινωνίας, καθώς και τη διοικητική πράξη διορισμού αποφοίτων της ΚΕ΄ εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΔΑ Α.Π.:5456/209/3.4.2019.
 4. Οι ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι του Κλάδου Γραμματέων και Συμβούλων Επικοινωνίας, μη απόφοιτοι του Τμήματος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) εντάσσονται στους αντίστοιχους βαθμούς και θέσεις του κλάδου Δημόσιας Διπλωματίας του άρθρου 195.
 5. Υφιστάμενες αποσπάσεις προσωπικού, εκπαιδευτικές άδειες ή άλλης μορφής άδειες δεν θίγονται με τον παρόντα νόμο. Υφιστάμενες αποφάσεις, που δεν έχουν εκτελεστεί έως τη δημοσίευση του παρόντος, για μεταθέσεις Υπαλλήλων που δεν ανήκουν στον Κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας ανακαλούνται από δημοσίευσης του παρόντος και παύουν να ισχύουν.
 6. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν τη μετάταξή τους στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Η αίτηση για τη μετάταξη υποβάλλεται με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Η μετάταξη διενεργείται σε θέσεις Διοικητικού – Οικονομικού με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, χωρίς γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
 7. Σύζυγοι υπηρετούντων σε Αρχές Εξωτερικού, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών και έχουν αποσπαστεί λόγω συνυπηρέτησης στο Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας ή σε άλλη Υπηρεσία Αρχής Εξωτερικού, όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός τους, παραμένουν στη θέση στην οποία έχουν αποσπαστεί έως τη λήξη της θητείας των συζύγων τους.
 8. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 251

Μεταβατικές διατάξεις για τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, το προσωπικό αυτής και το σύστημα επίσημης μετάφρασης

 1. Από την έναρξη ισχύος του άρθρου 66 η Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών καταργείται. Το αρχείο αυτής μεταφέρεται στο Υπουργείο Εξωτερικών.
 2. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 66, η έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος μετάφρασης και η κατάργηση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών γίνεται σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι τη συμπλήρωση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των τριών (3) μηνών εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 22 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών», περί Μεταφραστικής Υπηρεσίας, που έχει κυρωθεί με το ν. 3566/2007 (Α’ 117), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη με βάση την οποία λειτουργεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος η υπηρεσία αυτή.
 3. Το προσωπικό της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατέχει προσωποπαγείς θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΙΔ/Β.1.1/15/οικ.15159/28.5.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ΄ 638), διατηρεί τις θέσεις του, οι οποίες μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Υπουργείο Εξωτερικών και μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, οι οποίες εντάσσονται στον κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης. Η πράξη ένταξης του προσωπικού που υπηρετεί στις μετατρεπόμενες θέσεις γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με την οποία γίνεται και η κατάταξη σε βαθμούς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 248. Υφίσταται, επίσης, και μία (1) θέση, που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 2839/2000 (Α΄ 196). Οι υπηρετούντες σε προσωποπαγείς θέσεις, δύο (2) μόνιμοι μεταφραστές / διερμηνείς στην Κεντρική και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, εξακολουθούν να παραμένουν ως έχουν, μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την Υπηρεσία. Στην Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων (Υ.Π.Υ.) του Υπουργείου Εξωτερικών, με έδρα την Ξάνθη, εξακολουθεί να υφίσταται μία (1) θέση μεταφραστή/διερμηνέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

 

Άρθρο 252

Γενικές μεταβατικές διατάξεις

 1. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων, εξακολουθούν να ισχύουν τα διατάγματα και οι κανονιστικές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ν. 3566/2007, καθώς και όλες οι κανονιστικές πράξεις που καθορίζουν τη σύνθεση του προσωπικού των αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιήλθαν στο Υπουργείο Εξωτερικών με τα προεδρικά διατάγματα 81 και 84 του 2019, εξαιρουμένων τυχόν διατάξεων που αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
 2. α. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Διπλωματικής Ακαδημίας, το οποίο λειτουργεί κατά την έναρξη του παρόντος νόμου, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την λήξη της θητείας του.

β. Η ισχύς του προβλεπόμενου στην περίπτ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 21 ειδικού προσόντος της άριστης γνώσης της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας για την εισαγωγή υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία άρχεται από τις μεθεπόμενες από την έναρξη ισχύος του παρόντος εξετάσεις εισαγωγής. Έως τότε παραμένει σε ισχύ η προϋπόθεση του ειδικού προσόντος της άριστης γνώσης της αγγλικής και μίας από τις γλώσσες αραβική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, κινεζική, ρωσική.

 1. α. Τα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια, που προβλέπονται από τον ν. 3566/2007 εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι τη συγκρότηση των αντίστοιχων Συμβουλίων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, οπότε και καταργούνται.

β. Στο νεοσύστατο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορούν να εισαχθούν με ένσταση και οι αποφάσεις του πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για τις οποίες δεν είχε παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

 1. Οι ήδη υπηρετούντες στην Εξωτερική Υπηρεσία με σύμβαση Μορφωτικοί Ακόλουθοι και Σύμβουλοι διατηρούν το υφιστάμενο συμβατικό καθεστώς τους, μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο νόμιμη λήξη του.
 2. Διατηρείται σε ισχύ η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 168 του ν. 3566/2007, σύμφωνα με την οποία το επί της οδού Ακαδημίας 1 και Βασ. Σοφίας στην Αθήνα κτήριο, στο οποίο στεγάζεται το Υπουργείο Εξωτερικών και το οποίο κατασκευάστηκε το έτος 1972 από το τέως Υπουργείο Δημοσίων Έργων, βάσει μελέτης νομίμως εγκεκριμένης από την τέως Περιφερειακή Διοίκηση Αττικής και Νήσων, θεωρείται νομίμως υφιστάμενο από την κατασκευή του.
 3. α. Συστήνεται «Αυτοτελές Γραφείο Εκκρεμών Συμβάσεων πρώην ΥΔΑΣ» το οποίο είναι αρμόδιο για την εκκαθάριση των συμβάσεων της πρώην Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ), ο δημοσιονομικός έλεγχος των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί.

β. Στο «Αυτοτελές Γραφείο Εκκρεμών Συμβάσεων πρώην ΥΔΑΣ» περιέρχονται οι συνδεόμενες με το έργο της εκκαθάρισης αρμοδιότητες των Διευθύνσεων ΥΔΑΣ 1, ΥΔΑΣ 2, ΥΔΑΣ 3, ΥΔΑΣ 4, ΥΔΑΣ 5 και ΥΔΑΣ 6, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 9 έως 14 του π.δ. 224/2000 και σε κάθε άλλη σχετική διάταξη αυτού καθώς και στον ν. 2731/1999. Στις αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνονται, ιδίως, η όχληση των αντισυμβαλλομένων, σε περίπτωση οφειλής τους προς την Υπηρεσία, η καταγγελία των σχετικών συμβάσεων, η κίνηση της διαδικασίας καταλογισμού των οφειλομένων, η σύνταξη χρηματικών καταλόγων και η αποστολή τους στις αρμόδιες ΔΟΥ, η προετοιμασία των απόψεων της Υπηρεσίας στις διαφορές που εκκρεμούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ο επανέλεγχος των εκκρεμών συμβάσεων και η συνεργασία με τα ελεγκτικά όργανα του Δημοσίου, προς υποβοήθηση του έργου τους. Στις Διευθύνσεις της Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής παραμένουν, κατά λόγο αρμοδιότητας, το αρχείο των εκκρεμών και μη συμβάσεων της πρώην Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ), οι εγγυητικές επιστολές που βρίσκονται στην κατοχή της Υπηρεσίας και κάθε άλλο υλικό συνδεόμενο με τη λειτουργία της πρώην ΥΔΑΣ.

γ. Του Γραφείου προΐσταται υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου.

δ. Το Γραφείο παύει να λειτουργεί και καταργείται όταν εκκαθαρισθεί το σύνολο των εκκρεμών συμβάσεων ή και νωρίτερα, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών.

 

Άρθρο 253

Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού

Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις:

 

Άρθρο Πρώτο

Ανασύσταση και Σκοποί του ΣΑΕ

 1. Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος και έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του παγκοσμίου Ελληνισμού, ανασυστήνεται με τον παρόντα νόμο, ως συμβουλευτικό όργανο της Ελληνικής Πολιτείας για θέματα που αφορούν στον Απόδημο και Ομογενειακό Ελληνισμό.
 2. Σκοποί του ΣΑΕ είναι, ιδίως:

α) η γνώση, διατήρηση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού πολιτισμού και του φιλελληνισμού,

β) η μέριμνα, προαγωγή και αξιοποίηση των Ελλήνων που εργάζονται έξω από την επικράτεια,

γ) η ενδυνάμωση και η εξωστρέφεια της εθνικής, πολιτισμικής και πολιτιστικής ταυτότητας του Ελληνισμού,

δ) η προαγωγή των συμφερόντων και η προσέλκυση επενδύσεων,

ε) η σύσφιγξη των δεσμών του παγκοσμίου Ελληνισμού, τόσο του αποδήμου και ομογενειακού, όσο και με την μητέρα Πατρίδα.

 

Άρθρο Δεύτερο

Σύνθεση – Συγκρότηση – Όργανα του ΣΑΕ

 1. Στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού συμμετέχουν εκπρόσωποι του απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού ανά Περιφέρεια.

Οι Περιφέρειες από τις οποίες εκλέγονται οι εκπρόσωποι στο ΣΑΕ είναι:

α) Περιφέρεια Καναδά,

β) Περιφέρεια Η.Π.Α.,

γ) Περιφέρεια Χωρών Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής,

δ) Περιφέρεια Χωρών Ευρώπης,

ε) Περιφέρεια Χωρών της Παρευξείνιας Ζώνης και Κεντρικής Ασίας,

στ) Περιφέρεια Χωρών Ωκεανίας – Άπω Ανατολής και

ζ) Περιφέρεια Χωρών Αφρικής – Εγγύς & Μέσης Ανατολής.

 1. Οι εκπρόσωποι του απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού ανά Περιφέρεια εκλέγονται μέσω εσωτερικών διαδικασιών του απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού, που διενεργούνται από τις αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις. Ο αριθμός των εκπροσώπων του απόδημου και ομογενειακού ελληνισμού στο ΣΑΕ ανά Περιφέρεια καθορίζεται βάσει πληθυσμιακής κατανομής, ως εξής:

α) Περιφέρεια Καναδά: Έξι εκπρόσωποι,

β) Περιφέρεια Η.Π.Α.: Δέκα εκπρόσωποι,

γ) Περιφέρεια χωρών Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής: Πέντε εκπρόσωποι,

δ) Περιφέρεια χωρών Ευρώπης: Εννέα εκπρόσωποι,

ε) Περιφέρεια χωρών της Παρευξείνιας Ζώνης και Κεντρικής Ασίας: Έξι εκπρόσωποι,

στ) Περιφέρεια χωρών Ωκεανίας – Άπω Ανατολής: Εννέα εκπρόσωποι,

ζ) Περιφέρεια χωρών Αφρικής – Εγγύς/Μέσης Ανατολής: Πέντε εκπρόσωποι.

 1. Η δομή του ΣΑΕ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο καθορίζεται με εσωτερικές διαδικασίες που διενεργούνται από τον απόδημο και ομογενειακό Ελληνισμό.
 2. α. Όργανα του ΣΑΕ είναι το Προεδρείο, η Γενική Συνέλευση και λοιπά όργανα, όπως αυτά προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΣΑΕ.

β. Το Προεδρείο εκπροσωπεί το ΣΑΕ και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΣΑΕ. Με τον Κανονισμό ορίζονται, επίσης, ο αριθμός, η σύνθεση και η διαδικασία εκλογής των μελών του Προεδρείου.

γ. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του ΣΑΕ και ασκεί τις αρμοδιότητες για τις οποίες δεν προβλέπει διαφορετικά ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΣΑΕ. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν ως τακτικά μέλη με δικαίωμα ψήφου οι εκπρόσωποι των Περιφερειών της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

 1. α. Για να συγκροτηθεί για πρώτη φορά η Γενική Συνέλευση πρέπει να έχουν ορισθεί και επισήμως γνωστοποιηθεί τουλάχιστον τριάντα (30) μέλη της από τέσσερις (4) τουλάχιστον Περιφέρειες. Το γεγονός αυτό πιστοποιεί με απόφασή της η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων, η οποία έχει αρμοδιότητα να κρίνει και επί της αντιπροσωπευτικότητας της διαδικασίας επιλογής, βάσει στοιχείων που προσκομίζουν, σε περίπτωση αμφισβήτησης, οι αρμόδιες διπλωματικές και προξενικές Αρχές.

β. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται την πρώτη φορά από τον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων εντός τριμήνου από την απόφαση του προηγουμένου εδαφίου. Στην πρώτη συνεδρίασή της εκλέγει τον Πρόεδρό της και αποφασίζει τον Προσωρινό Κανονισμό Λειτουργίας της, μέχρις ότου ψηφιστεί ο επίσημος Κανονισμός Λειτουργίας του ΣΑΕ.

 1. Λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού ορίζονται με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εξωτερικών και γνώμης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων. Μετά τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, η τροποποίηση του Προεδρικού αυτού Διατάγματος γίνεται κατόπιν εισήγησης της τελευταίας.

 

 

Άρθρο Τρίτο

Γενική Συνέλευση – Επωνυμία ΓΣ – Έδρα

 1. α. Η Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ φέρει την επωνυμία «το Κοινόν του Απόδημου Ελληνισμού», στο εξής «το Κοινόν» και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη.

β. Ο αριθμός, ο χρόνος και ο τρόπος των συνεδριάσεων του «Κοινού», μετά την πρώτη σύγκλησή του, καθορίζονται από το ίδιο, βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού Λειτουργίας που θα καταρτίσει.

γ. Γραμματειακή υποστήριξη στο «Κοινόν» παρέχει η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την προγραμματιζόμενη συνεδρίασή του.

 1. Το «Κοινόν» μπορεί να συγκαλείται εκτάκτως και από τον Υπουργό Εξωτερικών για ενημέρωση ή διαβούλευση επί θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση αυτή, η γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας.
 2. Στις συνεδριάσεις του «Κοινού» μπορεί να συμμετέχουν ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου:

α. Προσωπικότητες του Απόδημου Ελληνισμού, οι οποίες διαπρέπουν στον πολιτειακό, επιστημονικό, επιχειρηματικό, τεχνολογικό, στρατιωτικό, εκκλησιαστικό, πολιτιστικό και κοινωνικό τομέα. Οι ανωτέρω προτείνονται από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων και την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας. Η επιλογή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Προεδρείου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων.

β. Προσωπικότητες διακεκριμένες που, αν και δεν έχουν ελληνική καταγωγή, έχουν διακριθεί i) για την έμπρακτη προάσπιση των ελληνικών εθνικών θεμάτων και ii) για την συμβολή τους στην προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, αναγνωριζομένης της διαχρονικής προσφοράς του φιλελληνικού κινήματος ανά τον κόσμο. Η επιλογή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Προεδρείου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων.

γ. Ένας εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ένας εκπρόσωπος κάθε Πρεσβυγενούς Πατριαρχείου, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, μετά από εισήγηση του Οικουμενικού Πατριάρχη ή του οικείου Πατριάρχη.

δ. Εκπρόσωποι των ΠΟΜΑΚ/ ΠΣΕΚΑ που ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, μετά από εισήγηση των τελευταίων. Το σύνολο των μελών της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ των τακτικών μελών της Γενικής Συνέλευσης.

 1. Το «Κοινόν» αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των τακτικών μελών του και, οπωσδήποτε με όχι λιγότερες από εικοσιέξι (26) ψήφους, τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΣΑΕ Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται όλα τα θέματα για τα οποία δεν προβλέπει ειδικά ο νόμος, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού της διαδικασίας εκλογής των εκπροσώπων στο ΣΑΕ, των αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας του Προεδρείου και του «Κοινού».
 2. Για κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του «Κοινού», που δεν ρυθμίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΣΑΕ ή ο νόμος αυτός, εφαρμόζονται αναλόγως οι γενικές διατάξεις περί σωματείων.

 

Άρθρο Τέταρτο

Πόροι του ΣΑΕ

Το ΣΑΕ λειτουργεί με ιδίους πόρους, όπως ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας του.

 

Άρθρο Πέμπτο

Ασυμβίβαστα

 1. Η ιδιότητα του εκλεγμένου εκπροσώπου στο ΣΑΕ είναι ασυμβίβαστη με τα έργα ή την ιδιότητα μέλους (τακτικού ή αναπληρωματικού) του διοικητικού συμβουλίου οιασδήποτε μορφής νομικού προσώπου της ημεδαπής, το οποία επιχορηγείται εν όλω ή εν μέρει από το ΣΑΕ ή ενισχύεται οικονομικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο από αυτό.
 2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή του σε προσωρινή διοίκηση (διορισμένη με δικαστική απόφαση και σε εκτέλεση αυτής) νομικού προσώπου της ημεδαπής, το οποίο επιχορηγείται εν όλω ή εν μέρει, ή ενισχύεται οικονομικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το ΣΑΕ.

 

 

Άρθρο 254

Ρύθμιση θεμάτων Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας

 

Ι. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

 

Άρθρο Πρώτο

Αντικείμενο

Με τις διατάξεις του παρόντος ορίζονται η αναπτυξιακή συνεργασία και η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, οι οποίες χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή / και φορείς της γενικής κυβέρνησης, της κοινωνίας των πολιτών, ιδιωτικούς φορείς και υπερεθνικούς θεσμούς, στο πλαίσιο των διεθνών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα.

 

Άρθρο Δεύτερο

Βασικοί Ορισμοί

α) Αναπτυξιακή συνεργασία, κατά την έννοια του παρόντος, είναι η δέσμη δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από τις πηγές του άρθρου πρώτου και αποσκοπούν στο να συμβάλουν στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των αναπτυσσομένων χωρών, καθώς και στην καταπολέμηση της φτώχειας, εντός του πλαισίου που θέτουν η Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Η αναπτυξιακή συνεργασία περιλαμβάνει τεχνικά έργα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επιστημονικές αναλύσεις, μεταφορά τεχνογνωσίας και επιχειρησιακές δράσεις στις αποδέκτριες χώρες.

β) Η εθνική ανθρωπιστική βοήθεια, υπό την έννοια του παρόντος, περιλαμβάνει δράσεις πρόληψης των καταστροφών, ανοικοδόμησης και ανακούφισης, συντονισμό αρωγής, επισιτιστική βοήθεια καθώς και πάσα μορφή κατεπείγουσας βοήθειας, η οποία διατίθεται για την ανακούφιση πληγέντων πληθυσμών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και κρίσεων, που προέρχονται από ανθρώπινη ή φυσική αιτία.

γ) Επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ODA- Official Development Aid – στο εξής ΕΑΒ), υπό την έννοια του παρόντος, είναι οι ροές προς χώρες και εδάφη του υφισταμένου καταλόγου Δικαιούχων ΕΑΒ της Επιτροπής Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Development Assistance Committee, DAC) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και προς πολυμερείς αναπτυξιακούς φορείς που παρέχονται από φορείς της γενικής κυβέρνησης. Οι συναλλαγές ροών που παρέχονται από τους ανωτέρω φορείς α) έχουν ως κύριο στόχο την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας των αποδεκτριών χωρών και β) έχουν παραχωρητικό χαρακτήρα και φέρουν το στοιχείο της δωρεάς συμφώνως προς τις προδιαγραφές της DAC/ΟΟΣΑ.

δ) Φορείς της κοινωνίας των πολιτών, υπό την έννοια του παρόντος, είναι κυρίως, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), Σωματεία, Ιδρύματα, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, που έχουν ως αντικείμενο, κατά τις διατάξεις του καταστατικού τους, την υλοποίηση δραστηριοτήτων, σχετικών με τις αρχές και τους στόχους της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών οφείλουν να διαθέτουν δομή, που να εγγυάται ικανοποιητικώς τη δυνατότητα εκπλήρωσης των στόχων τους. Οι ως άνω φορείς οφείλουν να έχουν την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, ενώ σε περίπτωση διεθνών φορέων οφείλουν να διαθέτουν πλήρως λειτουργικά παραρτήματα εντός Ελλάδας, με κατ’ ελάχιστον τετραετή παρουσία.

ε) Ιδιωτικοί φορείς, υπό την έννοια του παρόντος, είναι επιχειρήσεις και έτεροι φορείς του ιδιωτικού τομέα, i) η κυριότητα των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία σε ιδιώτες. Ο όρος περιλαμβάνει, ενδεικτικώς, χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, πολυεθνικές εταιρείες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και μεμονωμένους επιχειρηματίες ii) που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., iii) που έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή κράτους – μέλους του Ε.Ο.Χ., iv) που διαθέτουν διακριτό προϋπολογισμό ή αυτοτελείς κωδικούς σε αυτόν για την πραγματοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα αυτό και κατάλληλη οργανωτική δομή και v) που επιθυμούν να συμβάλουν στην υλοποίηση εθνικών δράσεων αναπτυξιακής συνεργασίας.

στ) Διμερής βοήθεια, υπό την έννοια του παρόντος, είναι το σύνολο των πόρων που διαθέτει η δωρήτρια χώρα προς όφελος των αποδεκτριών. Συγκεκριμένα: i) οι συναλλαγές ροών αναπτυξιακής βοήθειας απευθείας μεταξύ της δωρήτριας και της αποδέκτριας χώρας ii) οι συναλλαγές με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη iii) άλλες συναλλαγές ροών, σχετιζόμενες με την υποβοήθηση της ανάπτυξης, όπως οι επιδοτήσεις επιτοκίου, οι δαπάνες για την προαγωγή ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης σχετικά με την ανάπτυξη, η αναδιάρθρωση χρέους και το διοικητικό κόστος.

ζ) Πολυμερής βοήθεια, υπό την έννοια του παρόντος, είναι οι εισφορές που καταβάλλονται σε δικαιούχο φορέα, ο οποίος i) πραγματοποιεί το σύνολο ή μέρος των δραστηριοτήτων του υπέρ της ανάπτυξης ii) αποτελεί διεθνή επιτροπή, φορέα ή οργανισμό, τα μέλη του οποίου είναι κυβερνήσεις ή ένα ταμείο, διαχειριζόμενο αυτόνομα από μία διεθνή επιτροπή και iii) συγκεντρώνει εισφορές, οι οποίες στη συνέχεια χάνουν την ταυτότητά τους και καθίστανται αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του φορέα

η) Στοχευμένη πολυμερής βοήθεια, υπό την έννοια του παρόντος, είναι αυτή που χορηγείται μέσω διεθνούς οργανισμού και όπου ο δωρητής ελέγχει ουσιαστικά τη διάθεση των κονδυλίων, μέσω του προσδιορισμού του δικαιούχου ή άλλων πτυχών της εκταμίευσης, όπως για παράδειγμα του σκοπού, των όρων, του συνολικού ποσού ή της εκ νέου χρησιμοποίησης τυχόν υπολοίπων.

 

 

Άρθρο Τρίτο

Εθνική Πολιτική Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας

 1. Η ελληνική πολιτική Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας είναι δομημένη σε δύο άξονες προτεραιότητας, ήτοι:
 2. i) τον γεωγραφικό: η ελληνική αναπτυξιακή βοήθεια κατευθύνεται πρωτίστως, αν και όχι αποκλειστικώς, στις γεωγραφικές περιοχές των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής, του Καυκάσου, της Κεντρικής Ασίας, της Υποσαχάριας Αφρικής και χώρες με εκτενή νησιωτικά συμπλέγματα και
 3. ii) τον τομεακό, ο οποίος περιλαμβάνει
 4. Κάθετες προτεραιότητες

α) Συμβολή στην εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας

β) Υγεία

γ) Παιδεία / καταπολέμηση αναλφαβητισμού

δ) Προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης και του βιώσιμου χαρακτήρα αυτής στις αναπτυσσόμενες χώρες και

 1. Οριζόντιες Προτεραιότητες

α) Περιβάλλον / κλιματική αλλαγή

β) Χρηστή διακυβέρνηση, ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου, ενίσχυση της διαφάνειας

γ) ισότητα των φύλων και

δ) Ειρήνη / ασφάλεια

 1. Οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας της Ελλάδας είναι:

α) Η διαφάνεια στη διαχείριση

β) Η αποτελεσματικότητα της χορηγούμενης βοήθειας

γ) Η προώθηση της κυριότητας της επωφελούμενης αναπτυσσόμενης χώρας επί των υλοποιούμενων δράσεων ή των αποτελεσμάτων τους

δ) Η βιωσιμότητα των προγραμμάτων και δράσεων

ε) Η συμβατότητά των προγραμμάτων και δράσεων με τις εθνικές προτεραιότητες και τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της χώρας

στ) Η προβολή και δημοσιότητα των δράσεων και έργων της ελληνικής επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας.

 1. Κατά τον σχεδιασμό της ελληνικής πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας λαμβάνονται υπόψη:

α) Η συμβολή των αναπτυξιακών έργων, πρωτοβουλιών και δράσεων στην προώθηση της επίτευξης των Σ.Β.Α., σε συνάφεια με τις διεθνείς συμβατικές δεσμεύσεις της χώρας στο πλαίσιο του Ο.Η.Ε., της Ε.Ε., της DAC/ΟΟΣΑ και άλλων διεθνών Οργανισμών με σχετικό αντικείμενο

β) Η αποτελεσματικότητα και συνοχή μεταξύ των δράσεων αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας και

γ) Η προβολή της συνεισφοράς της χώρας και των αποτελεσμάτων της σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 1. Η ελληνική αναπτυξιακή συνεργασία υλοποιείται μέσω συνεργασιών με

α) κυβερνήσεις των χωρών προτεραιότητας

β) διεθνείς Οργανισμούς, παγκόσμιους ή περιφερειακούς, αναπτυξιακές τράπεζες και διεθνή ταμεία

γ) φορείς της γενικής κυβέρνησης

δ) φορείς της κοινωνίας των πολιτών

ε) φορείς του ιδιωτικού τομέα και επιχειρήσεις

στ) μεμονωμένους δωρητές

 

Άρθρο Τέταρτο

Εθνική Ανθρωπιστική Βοήθεια

1.Η ανθρωπιστική βοήθεια, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο Δεύτερο, συνίσταται, κυρίως, στην επείγουσα αποστολή ιατροφαρμακευτικού υλικού, ειδών πρώτης ανάγκης και υλικού σίτισης σε πληγείσες περιοχές, στη συμμετοχή σε επιχειρήσεις διάσωσης δια της επί τόπου αποστολής σωστικών συνεργείων με τον κατάλληλο εξοπλισμό, στην υλοποίηση δράσεων/έργων σε περιοχές όπου υφίσταται ανάγκη άμεσης παροχής βοήθειας, σε εργασίες αποκατάστασης δομών και υποδομών και σε χρηματικές συνεισφορές.

 1. Η ανθρωπιστική βοήθεια χορηγείται βάσει των συστάσεων / κατευθύνσεων της DAC ΟΟΣΑ. Υλοποιείται: α) διμερώς, με αποδέκτη τις κυβερνήσεις των πληγεισών χωρών και β) πολυμερώς, στοχευμένα ή μη, μέσω διεθνών, παγκόσμιων ή περιφερειακών οργανισμών, άλλων δωρητών, αναπτυξιακών τραπεζών και διεθνών ταμείων. Στην τελευταία περίπτωση και εφόσον πρόκειται περί χρηματοδοτικής βοήθειας, η Μονάδα Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής δύναται να συνάπτει συμβάσεις με τους εν λόγω φορείς, καθορίζουσες τους όρους υλοποίησής της.
 2. Για την κατεπείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια, τη χορηγούμενη για λόγους έκτακτης ανάγκης, προς αντιμετώπιση περιβαλλοντικών καταστροφών ή σοβαρών περιβαλλοντικών κινδύνων στην αλλοδαπή, η Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής του Υπουργείου Εξωτερικών δύναται να δημοσιεύει ειδική / έκτακτη πρόσκληση ενδιαφέροντος, πέραν της γενικής του Άρθρου Έκτου, για την υποβολή, εκ μέρους εγγεγραμμένων στο Ειδικό Μητρώο φορέων της κοινωνίας των πολιτών, ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων, προτάσεων υλοποίησης δράσεων προς την κατεύθυνση αυτή.

 

Άρθρο Πέμπτο

Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια

 1. Στο πλαίσιο των διεθνών δεσμεύσεων και υποχρεώσεών της και σε συνάρτηση με τις προτεραιότητες της εξωτερικής της πολιτικής, η Ελλάδα διαθέτει σε ετήσια βάση πόρους για τη βιώσιμη ανάπτυξη αναπτυσσόμενων χωρών, σε διμερές ή / και πολυμερές επίπεδο, στοχευμένα ή μη.
 2. Η αναπτυξιακή βοήθεια λαμβάνει τη μορφή α) προσφοράς υλικών ή ανθρώπινων πόρων και β) χρηματοδοτικής βοήθειας.

α) Η προσφορά υλικών ή ανθρώπινων πόρων συνίσταται σε κάθε δραστηριότητα που έχει ως σκοπό την εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού της αποδέκτριας χώρας, βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το επίπεδο κατάρτισής του, τα προσόντα και τις δεξιότητές του, ιδίως σε τομείς όπως ο θεσμικός, ο διοικητικός, ο οικονομικός, ο κατασκευαστικός, ο υγειονομικός, ο κοινωνικός, ο πολιτιστικός, ο εκπαιδευτικός ή ο επιστημονικός.

β) Η χρηματοδοτική βοήθεια υλοποιείται μέσω εισφορών σε διεθνείς, παγκόσμιους ή περιφερειακούς οργανισμούς, αναπτυξιακές τράπεζες και διεθνή ταμεία, μέσω χρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης δράσεων/έργων αναπτυξιακής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες όπως και μέσω συμφωνιών ελάφρυνσης ή διαγραφής χρέους, δωρεών, δανείων ή άλλων μεθόδων οικονομικής ενίσχυσης των αποδεκτριών χωρών.

 1. Οι δράσεις/έργα δύνανται να υλοποιούνται από i) τη Μονάδα Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής του Υπουργείου Εξωτερικών ii) φορείς της γενικής κυβέρνησης iii) φορείς της κοινωνίας των πολιτών iv) αρμόδιες Αρχές της αποδέκτριας χώρας, για δράσεις και έργα που υλοποιούνται βάσει διακρατικής συμφωνίας v) επίσημους φορείς αναπτυξιακής συνεργασίας τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών, σε περιπτώσεις συγχρηματοδότησης προγραμμάτων ή αντιπροσωπευτικής συνεργασίας και vi) ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις. Η συμμετοχή της Ελλάδας σε προγράμματα της υπό v) περίπτωσης, επιλέγεται ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις όπου η προσβασιμότητα της σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές είναι περιορισμένη. Η πολυμερής βοήθεια προς τις αποδέκτριες χώρες, στοχευμένη ή μη, διατίθεται μέσω συνεισφορών σε διεθνείς οργανισμούς, παγκόσμιους και περιφερειακούς, αναπτυξιακές τράπεζες και διεθνή ταμεία. Στην τελευταία περίπτωση και εφόσον πρόκειται περί χρηματοδοτικής βοήθειας, η Μονάδα Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής δύναται να συνάπτει συμβάσεις με τους εν λόγω φορείς, καθορίζουσες τους όρους υλοποίησής της. Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη κατανομή του αναπτυξιακού έργου στην τοπική κοινωνία, να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της αναπτυξιακής βοήθειας και όπου η προσβασιμότητα της Ελλάδας είναι περιορισμένη, μπορεί να επιλέγεται η συμμετοχή της χώρας σε κοινά προγράμματα με άλλους δωρητές, κράτη – μέλη της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ και διεθνείς οργανισμούς, μέσω συγχρηματοδότησης.

 

Άρθρο Έκτο

Δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος

Έως τον Ιούνιο εκάστου έτους, και αναλόγως της δημοσιονομικής κατάστασης και αναδυομένων συνθηκών και προκλήσεων, η Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής του Υπουργείου Εξωτερικών δύναται να δημοσιεύει γενική ετήσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων υλοποίησης δράσεων/έργων αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας. Η πρόσκληση καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια χρηματοδότησης δράσεων/έργων, προσδιορίζοντας τις χώρες όπου αυτά θα υλοποιηθούν, παρέχει δε πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα και τα λοιπά ειδικότερα στοιχεία, που θα πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή των ανωτέρω προτάσεων.

 

Άρθρο Έβδομο

Εθνικά Προγράμματα Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας

 1. Η ελληνική πολιτική διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας εφαρμόζεται μέσω Εθνικών Προγραμμάτων Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας.
 2. Το Εθνικό Πρόγραμμα Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας διαμορφώνεται ανά τετραετία, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εξωτερικών και έγκρισης της κυβέρνησης και περιέχει τις γενικές κατευθύνσεις της ελληνικής πολιτικής διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, ορίζοντας τους στόχους και τις προτεραιότητές της.
 3. Στο πλαίσιο του τετραετούς Εθνικού Προγράμματος διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας ή σε αυτό κοινού προγραμματισμού με επίσημους φορείς αναπτυξιακής συνεργασίας τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών, καταρτίζονται κείμενα στρατηγικής, σχετικώς με τους τομείς και τις γεωγραφικές περιοχές προτεραιότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας. Η λειτουργία ελληνικής διπλωματικής ή προξενικής Αρχής στην αποδέκτρια χώρα, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κατάρτιση και υλοποίηση διμερών δράσεων/έργων αναπτυξιακής βοήθειας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από πλήρη αιτιολόγηση, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορούν να καταρτισθούν κείμενα στρατηγικής και να υλοποιηθούν δράσεις και σε χώρες όπου δεν λειτουργεί ελληνική διπλωματική ή προξενική Αρχή.
 4. Μπορούν να συναφθούν διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες αναπτυξιακής συνεργασίας κατόπιν διαπραγματεύσεων με χώρες εταίρους στην ΕΕ και στην DAC/ΟΟΣΑ, στους τομείς προτεραιότητας της προηγούμενης παραγράφου. Οι συμφωνίες αυτές εξειδικεύουν έργα και δράσεις που εξυπηρετούν τους σκοπούς της Άρθρου Τρίτου και υπογράφονται από τον Υπουργό Εξωτερικών και από εκπρόσωπο της κυβέρνησης της χώρας-εταίρου. Οι κύριοι άξονες του περιεχομένου μίας συμφωνίας καθώς και τα όργανα διαχείρισης και εφαρμογής της εξειδικεύονται με Προεδρικό Διάταγμα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εξωτερικών.
 5. Κατόπιν κοινής πρότασης των συναρμοδίων για θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας Υπουργών, η οποία υποβάλλεται σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Εξωτερικών, εγγράφονται κατ’ έτος στον τακτικό προϋπολογισμό του Κράτους οι πιστώσεις του τετραετούς εθνικού προγράμματος διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατανέμονται στους αρμόδιους δημόσιους φορείς, εφάπαξ ή τμηματικώς, οι ετήσιες πιστώσεις της εθνικής αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας.

 

ΙΙ. ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Άρθρο Όγδοο

Υπουργείο Εξωτερικών

Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι αρμόδιο για την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων που χρηματοδοτούνται από αυτό και εκτελούνται σε αποδέκτριες χώρες από τους φορείς του Άρθρου Τέταρτου και Άρθρου Πέμπτου, πλην των περιπτώσεων iv) και v), οι οποίες αποβλέπουν σε αναπτυξιακούς σκοπούς ή στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή άλλων εκτάκτων καταστάσεων.

 

Άρθρο Ένατο

Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού Διεθνούς Αναπτυξιακής Πολιτικής (Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π.)

1.Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού Διεθνούς Αναπτυξιακής Πολιτικής (Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π.), αρμοδιότητα της οποίας είναι η χάραξη της εθνικής στρατηγικής στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών υποβάλλει στη Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π., προ της εγκρίσεώς της από την Κυβέρνηση, την πρόταση για το τετραετές Εθνικό Πρόγραμμα Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Άρθρου Έβδομου, προς συζήτηση και υιοθέτηση.

 1. Πέραν της περιγραφόμενης ανωτέρω λειτουργίας, η Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π. συγκαλείται άπαξ ετησίως, ή και οποτεδήποτε συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, με πρωτοβουλία του Υπουργού Εξωτερικών, με αντικείμενο:

α) την εξασφάλιση συνεκτικότητας και συμπληρωματικότητας των δράσεων που αναπτύσσουν οι φορείς του Δημοσίου στο πλαίσιο της ελληνικής πολιτικής διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και

β) την επίτευξη του μεγίστου βαθμού αποτελεσματικότητας στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των ανωτέρω έργων και δράσεων.

 1. Ο Υπουργός Εξωτερικών, υπό την ιδιότητά του ως συντονιστή της Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π., υποβάλλει στη Βουλή των Ελλήνων εντός του Φεβρουαρίου κάθε έτους την ετήσια Έκθεση της Ελληνικής Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα και την αξιολόγηση της Ελληνικής Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται κατόπιν και στη Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π.
 2. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται η σύνθεση της Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π., οι κανόνες υπό τους οποίους αυτή συνέρχεται και αποφασίζει επί θεμάτων αρμοδιότητάς της ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, που συνδέεται με τη λειτουργία του εν λόγω οργάνου καθώς και με αυτή της Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής.

 

Άρθρο Δέκατο

Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Δράσεων / Έργων

1.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Δράσεων/Έργων, η οποία έχει ως αρμοδιότητα την εξέταση και αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης δράσεων / έργων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, που υποβάλλονται στην Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής.

 1. Της Επιτροπής προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής της Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, μετέχουν δε σε αυτή ως μέλη οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεών της και του Αυτοτελούς Γραφείου Αξιολόγησης και Στατιστικών Δεδομένων. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δυνατό να προσκαλούνται, κατά περίπτωση, στελέχη άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 2. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Γενικό Διευθυντή της Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής ή τον νόμιμο Αναπληρωτή του, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 2/3 των μελών της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 3. Οι εγκρινόμενες από την Επιτροπή αιτήσεις χρηματοδότησης δράσεων/έργων υποβάλλονται στον Υπουργό Εξωτερικών για την έκδοση εγκριτικής Υπουργικής Απόφασης.

 

Άρθρο Ενδέκατο

Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Αναπτυξιακής Συνεργασίας

1.Συνιστάται Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Αναπτυξιακής Συνεργασίας, με αντικείμενο τη συμβολή στη χάραξη της πολιτικής διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Η Επιτροπή α) λαμβάνει γνώση του σχεδίου Προγράμματος Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και των κειμένων στρατηγικής και γνωμοδοτεί επ’ αυτών και β) ενημερώνεται για τα αποτελέσματα και την αξιολόγηση της ελληνικής Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, στη βάση της σχετικής ετήσιας Έκθεσης της Ελληνικής Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας.

 1. Η Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των συναρμοδίων για θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας Υπουργών του Άρθρου Έβδομου δύνανται δε να μετέχουν σε αυτή στελέχη των αντιστοίχων Υπουργείων, εκπρόσωποι φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και λοιπών φορέων που υλοποιούν δράσεις/έργα αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και εμπειρογνώμονες, με τεκμηριωμένη γνώση των συγκεκριμένων θεματικών.
 2. Η Επιτροπή συγκαλείται άπαξ ετησίως από τον Υπουργό Εξωτερικών, ή εκτάκτως, εφόσον ζητηθεί από κάποιον εκ των συναρμοδίων Υπουργών.

 

Άρθρο Δωδέκατο

Ειδικό Μητρώο

1.Η Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής τηρεί Ειδικό Μητρώο Φορέων, υπό την έννοια του Άρθρου Δεύτερου. Το Ειδικό Μητρώο τηρείται σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή και είναι προσβάσιμο.

 1. Η εγγραφή ενός φορέα στο Ειδικό Μητρώο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων και δράσεών του από την Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, αλλά και από όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Η εγγραφή συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή ενός φορέα από την υποχρέωση καταβολής φόρων και δασμών, κατά τα προβλεπόμενα στο Άρθρο Δέκατο Έβδομο.
 2. Με το Προεδρικό Διάταγμα του Άρθρου Ένατου καθορίζονται τα κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής των φορέων στο Ειδικό Μητρώο της Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής και διαγραφής τους από αυτό.

 

ΙΙΙ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Άρθρο Δέκατο Τρίτο

Χρηματοδότηση δράσεων/έργων που υλοποιούνται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

1.Είναι δυνατή η χρηματοδότηση από την Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής δράσεων/έργων αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες, τα οποία υλοποιούνται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται προς εξέταση και έγκριση στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Δράσεων/Έργων του Άρθρου Δέκατου.

 1. Η χρηματοδότηση των δράσεων/έργων της προηγούμενης παραγράφου, οσάκις εγκρίνονται, πραγματοποιείται με μεταφορά πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου που τα υλοποιεί ή εποπτεύει το φορέα υλοποίησής τους. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία ορίζει, επίσης, τον τρόπο συντονισμού, εποπτείας, ελέγχου και εκκαθάρισης των δράσεων/έργων αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Άρθρο Δέκατο Τέταρτο

Χρηματοδότηση δράσεων/έργων που υλοποιούνται από φορείς της κοινωνίας των πολιτών και ιδιωτικούς φορείς

 1. Φορείς της κοινωνίας των πολιτών δύνανται να χρηματοδοτούνται για την υλοποίηση δράσεων/έργων αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της ενότητας, από δημόσιους φορείς στους οποίους διατίθενται από τον κρατικό προϋπολογισμό πιστώσεις για το σκοπό αυτό. Ειδικά για τις περιπτώσεις δράσεων/έργων προς υλοποίηση στην αλλοδαπή, αυτές ανατίθενται από την Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, υπό την προϋπόθεση αυτοί:

α) Να έχουν υποβάλει αναλυτική πρόταση για τους στόχους της δράσης/έργου, σχέδιο προϋπολογισμού δαπάνης, σχέδιο δράσης και χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση της δράσης/έργου

β) Να διαθέτουν την κατά την περίπτ. δ΄ του Άρθρου Δεύτερου δομή, που να εγγυάται ικανοποιητικώς τη δυνατότητα εκπλήρωσης των στόχων τους, ιδίως δε τα υλικά και έμψυχα προς τούτο μέσα. Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής επαφίεται στην κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Δράσεων/Έργων του Άρθρου Δέκατου.

γ) Να έχουν κατ’ ελάχιστον διετή εμπειρία στις δραστηριότητες του Άρθρου Δεύτερου. Είναι δυνατή η συνεργασία δύο ή περισσοτέρων φορέων της κοινωνίας των πολιτών, υπό τον όρο συνδρομής της εν λόγω προϋπόθεσης σε έναν από αυτούς, ενώ η συσσωρευθείσα εμπειρία μετά την ολοκλήρωση του έργου αποδίδεται σε όλους τους συνεργαζόμενους φορείς καθ’ ολοκληρία. Οι άμεσα χρηματοδοτούμενοι φορείς αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη έναντι της Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής για την ορθή ολοκλήρωση των δράσεων/έργων και τις επιπτώσεις σε περίπτωση μη αποδοχής αυτών.

 1. Ιδιωτικοί φορείς κατά την έννοια της περίπτ. ε΄ του Άρθρου Δεύτερου δύνανται να συγχρηματοδοτούνται για την εκτέλεση δράσεων και έργων αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας στην αλλοδαπή.
 2. Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και ιδιωτικοί φορείς που χρηματοδοτούνται για την εκτέλεση δράσεων/έργων του Άρθρου Όγδοου, υποχρεούνται κατά το πέρας αυτών να υποβάλουν λεπτομερή έκθεση περί της εκτέλεσης της δράσης/του έργου, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά για το σύνολο των δαπανών. Σε περίπτωση μακράς διαρκείας της δράσης/του έργου, οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών έχουν υποχρέωση υποβολής εκθέσεων προόδου κατ’ ελάχιστον ανά εξάμηνο, με βάση τις διατάξεις προεδρικού διατάγματος, η έκδοση του οποίου προβλέπεται στο Άρθρο Ένατο. Επιπροσθέτως, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται επίσης να υποβάλουν στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η τήρηση των προβλεπομένων του Κανονισμού περί κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 3. Η χρηματοδότηση φορέων της κοινωνίας των πολιτών και η συγχρηματοδότηση επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση δράσεων/έργων αναπτυξιακής συνεργασίας, ανεξαρτήτως ύψους αυτής και φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, από τον οποίο προέρχεται, επιτρέπεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Υποβολή έκθεσης προς τον αρμόδιο Υπουργό, με σαφή και πλήρη αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητα και νομιμότητα της δαπάνης. Στην ειδική έκθεση θα μνημονεύονται απαραιτήτως όλα τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ανωτέρω νομικών προσώπων, καθώς και κάθε τρίτου προσώπου, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες διοίκησης

β) Χορήγηση έγκρισης του αρμοδίου Υπουργού, με δυνατότητα απομείωσης του ύψους της προτεινόμενης δαπάνης ή πλήρους απόρριψής της

γ) Η απόφαση έγκρισης του αρμοδίου Υπουργού κοινοποιείται, μαζί με το σχετικό φάκελο, στην Οικονομική Αστυνομία, στην Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Οποιαδήποτε έγκριση χρηματοδότησης χωρίς την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων, συνιστά για τους δημοσίους λειτουργούς απιστία σχετική με την υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Κ.

 1. Η διάρκεια κάθε δράσης/έργου δεν δύναται να υπερβαίνει τη διετία από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν είναι δυνατή η χορήγηση εξάμηνης παράτασης, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης.
 2. Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων/έργων και την υποβολή τελικής έκθεσης και τελικού οικονομικού απολογισμού εκ μέρους των φορέων υλοποίησης, οι καθ’ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις της Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής εισηγούνται στον Γενικό της Διευθυντή περί της αποδοχής τους με την έκδοση Εισήγησης Ολοκλήρωσης Δράσης/Έργου (ΕΟΔΕ) περί της επιτυχούς ολοκλήρωσής τους ή μη. Σε περίπτωση που δεν γίνουν αποδεκτά τα αποτελέσματα της ΕΟΔΕ από τη Γενική Διεύθυνση, διενεργείται δευτερογενής (ex post) έλεγχος με τη συμμετοχή του Αυτοτελούς Γραφείου Αξιολόγησης και Στατιστικών Δεδομένων και με τη συμβολή εξωτερικών συμβούλων. Το αποτέλεσμα του ελέγχου από μέρους των καθ’ ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων ή, εάν απαιτηθεί, του ex post ελέγχου, ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της δράσης/έργου δύναται να οδηγήσει σε:

α) αποδοχή: Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί εμπρόθεσμα οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις υποβολής δικαιολογητικών, έχουν ικανοποιηθεί οι αναπτυξιακοί και ανθρωπιστικοί στόχοι, έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου και υπάρχει πλήρης φάκελος παραστατικών.

β) αναγνώριση μερικής ολοκλήρωσης: Η μερική ολοκλήρωση της δράσης/έργου δύναται να γίνεται δεκτή υπό την προϋπόθεση της επιλεξιμότητας των σχετικών δαπανών και άμα τη εκδόσει εισηγητικών εκθέσεων αποδοχής των ενδιάμεσων εκθέσεων υλοποίησης από τις καθ’ ύλην αρμόδιες διευθύνσεις. Ο χαρακτηρισμός της αναγνώρισης μερικής ολοκλήρωσης οδηγεί στην τελική δημοσιονομική εκκαθάριση, αναγνωρίζοντας μόνο εκείνες τις δαπάνες, όπως είχαν υποβληθεί σε ενδιάμεσες εκθέσεις υλοποίησης.

γ) απόρριψη: αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άλλων περιπτώσεων. Στην περίπτωση αυτή καταγγέλλεται η σύμβαση και αναζητείται η επιστροφή ολόκληρου του ποσού της κρατικής επιχορήγησης ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 1. Στην περίπτωση της μερικής ολοκλήρωσης, ο φορέας υλοποίησης κρίνεται ως μη επιλέξιμος για την ανάληψη μελλοντικών δράσεων/έργων, όπερ ισχύει και στην περίπτωση όπου ο έλεγχος οδηγήσει σε απόρριψη της δράσης/έργου. Οι σχετικές λεπτομέρειες ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
 2. Ο έλεγχος του φυσικού αντικειμένου των δράσεων/έργων διενεργείται εντός δύο (2) ετών από την ολοκλήρωσή τους, όπως αυτή πιστοποιείται από την υποβολή τελικής έκθεσης και τελικού οικονομικού απολογισμού. Σε περίπτωση που η διάρκεια του ελέγχου υπερβεί τα δύο έτη, η Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον αντισυμβαλλόμενο φορέα, παρέχοντας επαρκή τεκμηρίωση για την εκ μέρους της καθυστέρηση.

 

Άρθρο Δέκατο Πέμπτο

Συμμετοχή Φορέων Υλοποίησης σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άλλων Διεθνών Οργανισμών

 1. Η Ζ’ Γενική Διεύθυνση αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής δύναται να συγχρηματοδοτεί αναπτυξιακές/α και ανθρωπιστικές/δράσεις- έργα που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. ή άλλους διεθνείς οργανισμούς. Το ύψος της ελάχιστης συμμετοχής του φορέα υλοποίησης θα προσδιοριστεί με Απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Το ποσοστό της συγχρηματοδότησης αυτής, εξαρτάται από την ύπαρξη πιστώσεων και από την συμβατότητά του με τις προτεραιότητες της ελληνικής πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας.
 2. Στο πλαίσιο της συνεργασίας και του συντονισμού των πολιτικών διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας της Ελλάδας και της ΕΕ, η αναπτυξιακή βοήθεια μπορεί να διατίθεται υπό το καθεστώς της έμμεσης διαχείρισης κονδυλίων της ΕΕ, από φορείς της χώρας που έχουν αναγνωρισθεί ως επιλέξιμοι, προς τούτο, από την ΕΕ.

 

Άρθρο Δέκατο Έκτο

Συμβάσεις εκτέλεσης έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών

1.Οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών που συμβάλλονται με την Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής για την υλοποίηση δράσεων/έργων ανθρωπιστικής βοήθειας ή αναπτυξιακής συνεργασίας οφείλουν, κατά την προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών και την εκτέλεση έργων, να τηρούν τις εξής διαδικασίες:

α) Συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο έως 20.000 Ευρώ συνάπτονται με απευθείας ανάθεση σε φορέα της χώρας, όπου εκτελείται η δράση/το έργο.

β) Συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο από 20.001 έως 60.000 Ευρώ συνάπτονται κατόπιν πρόσκλησης τριών τουλάχιστον φορέων της χώρας, όπου εκτελείται η δράση/το έργο, με εμπειρία στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών ή την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.

γ) Συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο από 60.001 έως 200.000 Ευρώ συνάπτονται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς φορείς, μέσω δημοσίευσης σε ευρείας αναγνωσιμότητας και επισκεψιμότητας έντυπα και ηλεκτρονικά / διαδικτυακά ΜΜΕ, στη χώρα υλοποίησης της δράσης/του έργου.

δ) Συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο που υπερβαίνει τις 200.001 Ευρώ συνάπτονται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς φορείς, μέσω δημοσίευσης διεθνούς προκήρυξης σε διεθνή έντυπα ΜΜΕ ή σε υψηλής διεθνούς επισκεψιμότητας ιστοσελίδες ΜΜΕ.

 1. Το κόστος δημοσίευσης της προκήρυξης λογίζεται ως επιλέξιμο κόστος προμήθειας υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, η τελική επιλογή αιτιολογείται, ιδιαιτέρως δε όταν δεν επιλέγεται η οικονομικώς χαμηλότερη προσφορά.
 2. Η αναζήτηση εκ μέρους των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα αναδόχων για την προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών και την εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τις διαδικασίες της πρώτης παραγράφου, πραγματοποιείται στη χώρα, όπου εκτελείται η δράση/το έργο. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει κατά την επιλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών από τον φορέα της κοινωνίας των πολιτών και την επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα για τη διενέργεια οικονομικού ελέγχου της δράσης/του έργου ως επίσης και στις περιπτώσεις δράσεων/έργων παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.
 3. Εάν η σύναψη των συμβάσεων για υπηρεσίες, αγαθά και έργα, περί των οποίων στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί στη χώρα, όπου υλοποιείται η δράση/το έργο ή εάν δεν διασφαλίζονται από τους υποψήφιους τοπικούς αναδόχους οι ελάχιστες προϋποθέσεις ως προς την ποιότητα εκτέλεσης της σύμβασης, οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών/οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, κατόπιν έγκρισης σχετικού τους αιτήματος από την Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, δύνανται να προβούν σε αναζήτηση αναδόχων σε άλλη χώρα, τηρώντας πάντοτε τις προβλεπόμενες στην πρώτη παράγραφο διαδικασίες.
 4. Η κατάτμηση των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ως και εκτέλεσης έργων, με σκοπό την παράκαμψη των διαδικασιών της πρώτης παραγράφου, απαγορεύεται και, οσάκις διαπιστώνεται, συνιστά ουσιώδη παραβίαση της σύμβασης μεταξύ των φορέων της κοινωνίας των πολιτών/των επιχειρήσεων και της Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής.
 5. Δεν επιτρέπεται η για σκοπούς εκτέλεσης δράσης/έργου (συγ)χρηματοδοτούμενου από την Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής σύναψη συμβάσεων μεταξύ φορέων της κοινωνίας των πολιτών/επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και φυσικών ή νομικών προσώπων, εάν αυτά διατηρούν με τον φορέα της κοινωνίας των πολιτών υπαλληλική ή επαγγελματική σχέση. Κώλυμα συνιστά, επίσης, η ύπαρξη νομικού ή οικονομικού δεσμού μεταξύ των φυσικών ή νομικών αυτών προσώπων και του φορέα της κοινωνίας των πολιτών, ή του τοπικού του εταίρου.
 6. Στην τελική έκθεση υλοποίησης της δράσης/του έργου, ο φορέας της κοινωνίας των πολιτών/η επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα οφείλει να παραθέτει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις διαδικασίες που ακολούθησε για την προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών και την εκτέλεση έργων. Η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών μπορεί να άρχεται το νωρίτερο τρεις μήνες προ της ημερομηνίας έναρξης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της δράσης/έργου (δαπάνες προετοιμασίας της δράσης/του έργου), όπως ειδικότερα θα προσδιοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

 

Άρθρο Δέκατο Έβδομο

Φορολογικές απαλλαγές, Κανόνες και Απαιτήσεις για την Αγορά Υλικών κατά την Εκτέλεση Δράσεων Ανθρωπιστικής και Αναπτυξιακής Βοήθειας

1.Δωρεές και εισφορές σε είδος ή χρήματα προς τον φορέα υλοποίησης, απαλλάσσονται του φόρου που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

 1. Υλικά που εισάγονται στην Ελλάδα, προκειμένου να επανεξαχθούν στο πλαίσιο δράσης για την παροχή βοήθειας, απαλλάσσονται από φόρους και δασμούς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εξωτερικών καθορίζεται η διαδικασία που τηρείται για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής.
 2. Υλικά παντός είδους που εξάγονται από την Ελλάδα στο πλαίσιο δράσεων/έργων των φορέων υλοποίησης για την παροχή ανθρωπιστικής/ου ή αναπτυξιακής/ου δράσης/έργου βοήθειας, απαλλάσσονται από φόρους και δασμούς.
 3. Tα φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης ανθρωπιστικής/ου ή αναπτυξιακής/ου δράσης/έργου πρέπει να έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ή από χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για φάρμακα που αγοράζονται από τρίτες χώρες απαιτείται να έχουν άδεια κυκλοφορίας από την αρμόδια κρατική αρχή της τρίτης χώρας και επίσης ο παραγωγός του φαρμάκου να εφαρμόζει πρότυπα καλής παραγωγής (Good Manufacturing Practices), τουλάχιστο ισοδύναμα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (W.H.O.). Για τις τιμές των φαρμάκων πρέπει να τηρείται η ισχύς του εκάστοτε κρατικού τιμολογίου.

5.Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει να φέρουν τουλάχιστο μία από τις κάτωθι άδειες και σημάνσεις: CE Mark (Ευρωπαϊκή Ένωση) όταν απαιτείται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, MPALS Licence (Αυστραλία), Device License (Καναδάς), Device License (Ιαπωνία), και 510 k Device Letter (H.Π.A.). Οι προμηθευτές των ιατροτεχνολογικών προϊόντων πρέπει να εφαρμόζουν πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης σύμφωνα με τουλάχιστο ένα από τα διεθνή πρότυπα: α) ISO13485/2003, ISO9001/2008, β) QS Ιαπωνικό Πρότυπο 1128 και γ) QS Πρότυπο Η.Π.Α. (21CFR part 820).

 

Άρθρο Δέκατο Όγδοο

Δημοσιότητα – Διαφάνεια δράσεων/έργων Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής

1.Ο ανάδοχος δράσεων/έργων που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες δημοσιότητας και προβολής, όπως αυτοί παρατίθενται στη σύμβαση χρηματοδότησης της σχετικής δράσης/έργου.

 1. Η Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, στο πλαίσιο διαφάνειας της λειτουργίας της και δημοσιοποίησης των δράσεών της, και εντός του υφισταμένου νομοθετικού πλαισίου, οφείλει, μεταξύ άλλων, να: α) αναρτά τη γενική ετήσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων υλοποίησης δράσεων / έργων αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας, του Άρθρου Έκτου β) ενημερώνει, στην ιστοσελίδα της, τον κατάλογο των χρηματοδοτούμενων δράσεων/έργων, σε συνέχεια υπογραφής των σχετικών συμβάσεων γ) αναρτά τις ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις προόδου, ως και τις εκθέσεις οικονομικού απολογισμού των δράσεων/έργων, που της υποβάλλονται από τους αναδόχους και δ) αναρτά την Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας.

 

Άρθρο Δέκατο Ένατο

 1. Μέχρι να εκδοθεί το προβλεπόμενο στο Άρθρο Ένατο Προεδρικό Διάταγμα εξακολουθεί να ισχύει το ΠΔ 224/2000 κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.
 2. Η ρύθμιση του Άρθρου Δέκατου Τέταρτου, κατά το μέρος που αφορά στην αναγνώριση μερικής ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου Συμβάσεων μεταξύ Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, ισχύει αναδρομικώς και για τις μη δημοσιονομικά εκκαθαρισμένες δράσεις/έργα που συνήφθησαν με βάση τον ν. 2731/1999.
 3. Η αποδοχή ή μη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των εκκρεμών δημοσιονομικά συμβάσεων προγραμμάτων Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, που έχουν χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, εκτελέστηκαν από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και συνήφθησαν έως το 2010 κατά τις διατάξεις του ν. 2731/1999, λαμβάνει χώρα αποκλειστικώς επί τη βάσει του περιεχομένου των τηρουμένων στην Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής οικείων υπηρεσιακών φακέλων, ιδίως δε στοιχείων όπως παραστατικά δαπανών, Εκθέσεις, βεβαιώσεις, γνωματεύσεις και εισηγήσεις.
 4. Σε περίπτωση που στους ως άνω φακέλους, υφίστανται εγκρίσεις αποπληρωμής των προγραμμάτων, ιδίως με τη μορφή Υπουργικών Αποφάσεων και υπηρεσιακών εισηγήσεων, η αποδοχή ή μη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τους γίνεται σύμφωνα με αυτές. Σε κάθε περίπτωση, συνεκτιμώνται τα υφιστάμενα για τις ως άνω συμβάσεις πορίσματα ελέγχου ορκωτών ελεγκτών, σχετικώς με την επιλεξιμότητα των δαπανών των προγραμμάτων.

 

Άρθρο 255

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) o ν. 3566/2007, όπως τροποποιηθείς ίσχυε έως τώρα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος,

β) το π.δ. 230/1998 «Διάρθρωση Κεντρικής Υπηρεσίας»,

γ) τα π.δ. 104/1983 και 122/2003 «Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού»,

δ) το π.δ. 336/1998 «Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας»,

ε) το π.δ. 226/1998 «Προσωπικό Τεχνικής Υπηρεσίας».

στ) το άρθρο 6 του ν. 4198/2013,

ζ) τα άρθρα 1 έως και 7 και 10 του ν. 3480/ 2006 (Α΄ 161),

η) ο ν. 2731/1999 «Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138).

 

 

Άρθρο 256

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.