- Υπουργείο Εξωτερικών - http://www.opengov.gr/ypex -

Άρθρο 26

Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 προστίθεται: «και να κατέχουν τις εκ του νόμου προβλεπόμενες θέσεις Επιστημονικού Διευθυντή και επιστημονικών συνεργατών του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού, καθώς και να ορίζονται ως μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, του Υπουργείου Εξωτερικών.»