- Υπουργείο Εξωτερικών - http://www.opengov.gr/ypex -

Άρθρο 25 – Πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον Διεθνών Δικαιοδοτικών Οργάνων

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το άρθρο 9 του ν.3566/2007 επαναφέρεται σε ισχύ με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Άρθρο 9: Πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον Διεθνών Δικαιοδοτικών Οργάνων
1. Στην αρμοδιότητα του Υπουργού Εξωτερικών ανήκει η εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον παντός διεθνούς δικαστηρίου, των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ή άλλου διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου. Ο Υπουργός Εξωτερικών ορίζει τους πληρεξουσίους της Ελληνικής Δημοκρατίας.
2. Ως πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας, διοριζόμενοι με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, παρίστανται τα μέλη της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας (Ε.Ν.Υ.) του Υπουργείου Εξωτερικών. Ενώπιον των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας, διοριζόμενοι με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών παρίστανται κατά περίπτωση και μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά τις διέπουσες αυτό διατάξεις. Ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας παρίστανται και μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά τις διέπουσες αυτό διατάξεις.
3. Οι πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας δύνανται να συνεπικουρούνται, κατ’ εξαίρεση, από μέλη Δ.Ε.Π. των πανεπιστημίων και δικηγόρους, σε υποθέσεις δε που απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση και από αλλοδαπούς δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους με αντίστοιχη ειδίκευση. Προκειμένου περί μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων, η δυνατότητα αυτή υφίσταται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
4. Ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής των μελών ΔΕΠ πανεπιστημίων και δικηγόρων ή νομικών συμβούλων της παρ. 2, προσδιορίζεται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
5. Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά τα θέματα του παρόντος άρθρου, μεταξύ των οποίων και ο τρόπος παροχής πληρεξουσιότητας για την εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον παντός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου, καταργούνται με τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α΄ 154) διατηρούνται σε ισχύ.»