- Υπουργείο Εξωτερικών - http://www.opengov.gr/ypex -

Άρθρο 23 – Κατάργηση Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών

1. α. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών» (Ε.Κ.Ε.Μ.) που συστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.1791/1988(Α΄141) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών καταργείται.
β. Το Υπουργείο Εξωτερικών καθίσταται καθολικός διάδοχος που υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις του καταργούμενου Ε.Κ.Ε.Μ..
γ. Οι πόροι του καταργούμενου Ν.Π.Ι.Δ. που αναφέρονται στο άρθρο 4 του ν. 1791/1988 εξακολουθούν να αποτελούν πόρους του Υπουργείου Εξωτερικών.
2. α. Τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία, η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του καταργούμενου νομικού προσώπου περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο Υπουργείο Εξωτερικών και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στον Υπουργείο Εξωτερικών, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, απαλλασσόμενου παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου ή άλλου τέλους εισφοράς δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ υποθηκοφυλακείων.
β. Η κινητή περιουσία του Ε.Κ.Ε.Μ. μεταβιβάζεται στο Υπουργείο Εξωτερικών από την ημερομηνία παράδοσής της στο Υπουργείο Εξωτερικών.
γ. Οι συμβατικές υποχρεώσεις και οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις του Ε.Κ.Ε.Μ. μεταφέρονται στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο λειτουργεί ως καθολικός διάδοχος αυτού. Το Υπουργείο Εξωτερικών καθίσταται δικαιούχος των προγραμμάτων και των δράσεων που έχουν εκπονηθεί καθώς και των πόρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά.
δ. Μισθώσεις ακινήτων, συμβάσεις εργασίας, εκκρεμείς διαδικασίες του Ε.Κ.Ε.Μ. που αφορούν τη σύναψη μισθώσεων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και κάθε είδους διαγωνισμοί που έχουν προκηρυχθεί για πάσης φύσεως έργα, εργασίες, μελέτες και είναι σε εξέλιξη κατά την κατάργηση του Ε.Κ.Ε.Μ. λύονται αυτοδικαίως.
3. α. Όπου σε νόμο, διάταγμα ή υπουργική απόφαση αναφέρεται το «Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών» (Ε.Κ.Ε.Μ.) νοείται ότι αναφέρεται το Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την κατάργηση του Ε.Κ.Ε.Μ. μεταφέρονται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Επέρχεται διακοπή των εκκρεμών δικών του καταργούμενου Ν.Π.Ι.Δ. και επαναφέρονται με κλήση προς το Υπουργείο Εξωτερικών.
β. Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος συγκροτείται με απόφασή του Υπουργού Εξωτερικών τριμελής επιτροπή με αντικείμενο τη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση του Υπουργείου Εξωτερικών.
γ. Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου Ν.Π.Ι.Δ. μεταφέρονται, μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών σε λογαριασμό του Δημοσίου, αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις σε λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών που θα υποδειχθεί από αυτόν.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζεται κάθε άλλο ειδικότερο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα εφαρμογής του παρόντος άρθρου.