- Υπουργείο Εξωτερικών - http://www.opengov.gr/ypex -

Άρθρο 22 – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007

1. Στο τέλος της περίπτ. θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και για τους υπαλλήλους του Κλάδου Επιστημονικού Προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και της πρώην Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τους υπαλλήλους του κλάδου Εμπειρογνωμόνων, καθώς και τους υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.»
2. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτ. θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007, όπως προστίθεται με το παρόν, αναπροσαρμόζονται οίκοθεν από την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρούσες διατάξεις, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επομένου της δημοσίευσης του παρόντος νόμου μήνα.