- Υπουργείο Εξωτερικών - http://www.opengov.gr/ypex -

Άρθρο 21 – Καταργούμενες Διατάξεις

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται:
α) ο ν. 1766/1951 «Περί συστάσεως εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» (Α΄ 114), εκτός του πρώτου εδαφίου του άρθρου 1 αυτού και
β) το άρθρο 63 του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 117).
2. Από την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 20 απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών καταργείται το β.δ. 720/1966 «Περί Οργανισμού του εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» (Α΄ 174).