- Υπουργείο Εξωτερικών - http://www.opengov.gr/ypex -

Άρθρο 19 – Εξουσιοδοτικές Διατάξεις

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά σε προβλεπόμενες δράσεις του Ινστιτούτου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται κάθε λεπτομερειακό ή ειδικότερο θέμα που αφορά στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.