- Υπουργείο Εξωτερικών - http://www.opengov.gr/ypex -

Άρθρο 17 – Πόροι του Ινστιτούτου

1. Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» είναι αυτοχρηματοδοτούμενο.
2. Πόροι του Ινστιτούτου είναι:
α) τα έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλλευση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του,
β) τα έσοδα από την πώληση βιβλίων και εντύπων, από την πώληση εισιτηρίων, καθώς και από την πάσης φύσεως δραστηριότητα του Ινστιτούτου από την παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,
γ) οι εισφορές και οι λοιπές παροχές των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις, τα προγράμματα, τα συνέδρια, τα σεμινάρια ή τις ημερίδες που οργανώνει το Ινστιτούτο, καθώς και οι εισφορές αυτών που κάνουν χρήση των εν γένει εγκαταστάσεων και υπηρεσιών αυτού,
δ) οι υπέρ του Ινστιτούτου δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα και πάσης φύσεως μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από χαριστική αιτία οποιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου,
ε) οι τόκοι από τις καταθέσεις του Ινστιτούτου σε τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς,
στ) οι τυχόν επιχορηγήσεις ή παροχές ή κονδύλια, όπως ενδεικτικά κονδύλια από κρατικούς ή άλλους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, κονδύλια από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και προγράμματα,
ζ) οι επιχορηγήσεις ή και χρηματοδοτήσεις από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, από κληροδοτήματα, καθώς και από προκηρύξεις Εδρών (endowments) και σχετικές προσκλήσεις ενδιαφέροντος για τη χρηματοδότηση τους μέσω εισφορών,
η) οποιαδήποτε άλλη περιοδική ή εφάπαξ απόδοση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή επένδυσης που περιέρχεται στο Ινστιτούτο και δεν κατονομάζεται ειδικώς καθώς και
θ) τυχόν πρόσοδοι από εκπαιδευτικά προγράμματα.