- Υπουργείο Εξωτερικών - http://www.opengov.gr/ypex -

Άρθρο 16 – Προσωπικό Ινστιτούτου

1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού του «Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» είναι οι εξής:
Α) Συνιστάται μια (1) θέση Επιστημονικού Διευθυντή.
Στη θέση του Επιστημονικού Διευθυντή διορίζεται πρόσωπο με υψηλού επιπέδου επιστημονικό έργο και αποδεδειγμένη εμπειρία στο ακαδημαϊκό πεδίο που αποτελεί αντικείμενο του Ινστιτούτου. Η επιλογή του Επιστημονικού Διευθυντή ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από εισήγηση, κατόπιν εξέτασης των προβλεπόμενων προσόντων καθώς και των οριζόμενων στα άρθρα 8, 27 παρ. 1, 94 παρ. 1 και 107 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26), τριμελούς Επιτροπής που συγκροτεί προς τούτο ο Υπουργός Εξωτερικών. Η θητεία του Επιστημονικού Διευθυντή είναι τριετής δυνάμενη να ανανεώνεται για τρία επί πλέον έτη με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Η επιλογή του ίδιου προσώπου στη θέση αυτήν δεν επιτρέπεται. Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και λαμβάνει αποδοχές ισόποσες με τις αποδοχές του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας Ιταλικού ΑΕΙ προσαυξημένες σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για επίδομα κατοικίας. Η μισθοδοσία του Προέδρου καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου.
Β) Διοικητικό προσωπικό
αα) δύο (2) θέσεις πτυχιούχων διοικητικών υπαλλήλων,
ββ) πέντε (5) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού ως εξής: μία (1) θέση Βιβλιοθηκονόμου ή Αρχειονόμου, (1) μία θέση γραμματέα, μία (1) θέση καθαρίστριας και δύο (2) θέσεις φυλάκων.
2. Οι θέσεις της περίπτωσης αα) του εδαφίου Β της προηγούμενης παραγράφου καλύπτονται από μόνιμους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Διοικητικών του Υπουργείου Εξωτερικών που λαμβάνουν τις αποδοχές της ημεδαπής, με όλες τις προσαυξήσεις και επιδόματα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους υπηρετούντες υπαλλήλους σε αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών με μόνιμη διαμονή στην έδρα του Ινστιτούτου. Η μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών.
3. Οι θέσεις Βοηθητικού Προσωπικούτης περίπτωσης ββ) του εδαφίου Β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καλύπτονται με προσωπικό εξωτερικής υπηρεσίας που προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, παρέχει τις υπηρεσίες του στην έδρα του Ινστιτούτου και η μισθοδοσία του καλύπτεται από τον προϋπολογισμό αυτού.
4. Είναι δυνατή η πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, ιδίως ενός (1) οικονομικού διαχειριστή και ενός (1) κλητήρα με σύμβαση έργου για θέματα του Ινστιτούτου με απόφαση του Προέδρου και μετά από έγκριση της Διαχειριστικής Επιτροπής. Η αμοιβή τους καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου.