- Υπουργείο Εξωτερικών - http://www.opengov.gr/ypex -

Άρθρο 15 – Διαχειριστική Επιτροπή

1. Συστήνεται στην έδρα του Ινστιτούτου μη αμειβόμενη τριμελής Διαχειριστική Επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για την οικονομική διαχείριση του Ινστιτούτου και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
2. Ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής ορίζονται:
α) ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου, ο οποίος και προεδρεύει της Επιτροπής,
β) ο Έλληνας Πρόξενος στο Προξενείο της Βενετίας ή ελλείψει αυτού εκπρόσωπος της Ελληνικής Πρεσβείας στη Ρώμη με το νόμιμο αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Έλληνα Πρέσβη στη Ρώμη,
γ) ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Βενετίας με τον αναπληρωτή του, επίσης μέλος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Βενετίας, που υποδεικνύεται από τον ίδιο.
3. Ο οικονομικός διαχειριστής, του οποίου η πρόσληψη προβλέπεται στην παράγραφο 6 του επόμενου άρθρου, στο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Ινστιτούτου, εισηγείται στη Διαχειριστική Επιτροπή τα θέματα που αφορούν στη λογιστική κατάσταση του Ινστιτούτου και παρέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία για τον πλήρη και αποτελεσματικό έλεγχο που διενεργεί η Επιτροπή του παρόντος άρθρου στο πλαίσιο των καθηκόντων της.
4. Η Διαχειριστική Επιτροπή δύναται να καλεί κατά τις έκτακτες ή και τακτικές συνεδριάσεις αυτής μέλη του προσωπικού του Ινστιτούτου ή/και τρίτα πρόσωπα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο και απαραίτητο για τη λειτουργία της.
Χρέη γραμματέα της Διαχειριστικής Επιτροπής εκτελεί ο αντίστοιχος υπάλληλος εκ του Βοηθητικού Προσωπικού του Ινστιτούτου.