- Υπουργείο Εξωτερικών - http://www.opengov.gr/ypex -

Άρθρο 14 – Πρόεδρος του Ινστιτούτου

1. Ο Πρόεδρος ασκεί τη γενική διεύθυνση του Ινστιτούτου, ρυθμίζει την συνολική εσωτερική λειτουργία του, πράττει καθετί το αναγκαίο, απαραίτητο και ενδεδειγμένο, σύμφωνα με τον εν γένει σκοπό του, για τις σχέσεις του Ινστιτούτου με κάθε άλλο κράτος, φορέα, αρχή, νομικό πρόσωπο δημοσίου ή και ιδιωτικού δικαίου και το εκπροσωπεί ενώπιον πάσης δικαστικής, διοικητικής ή φορολογικής αρχής, όπως επίσης και ενώπιον κάθε πιστωτικού ιδρύματος τόσο της ελληνικής και της ιταλικής επικράτειας όσο και διεθνώς. Ο Πρόεδρος μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών του Ινστιτούτου, κατά τα ως άνω οριζόμενα.
2. Ως Πρόεδρος του Ινστιτούτου διορίζεται πρόσωπο με διακεκριμένο έργο και αποδεδειγμένη εμπειρία, συναφή προς τις εν γένει δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Ο Πρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με μόνιμη διαμονή στην έδρα του Ινστιτούτου.
3. Ο διορισμός Προέδρου ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από εισήγηση, κατόπιν εξέτασης των προβλεπόμενων προσόντων καθώς και των οριζόμενων στα άρθρα 8, 27 παρ. 1, 94 παρ. 1 και 107 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26), τριμελούς Επιτροπής που συγκροτεί προς τούτο με απόφασή του ο Υπουργός Εξωτερικών. Η απόφαση ορισμού του Προέδρου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
4. Η θέση του Προέδρου δεν είναι ασυμβίβαστη με τη θέση μέλους Δ.Ε.Π. Ελληνικού ΑΕΙ ή ανώτατου υπαλλήλου του δημοσίου τομέα της Ελλάδος. Το διοριζόμενο στη θέση αυτή μέλος Δ.Ε.Π. τελεί, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του στο Ινστιτούτο, σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του ως μέλους Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Η θητεία του Προέδρου του Ινστιτούτου είναι τετραετής και δύναται να παρατείνεται για ακόμη δύο έτη με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Η επιλογή του ίδιου προσώπου στη θέση αυτή δεν επιτρέπεται.
6. Ο Πρόεδρος λαμβάνει αποδοχές αντίστοιχες με αυτές του επιδόματος αλλοδαπής Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ που υπηρετεί στην Πρεσβεία της Ρώμης. Η μισθοδοσία του Προέδρου καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου.
7. α) Ο οριζόμενος δυνάμει του παρόντος Πρόεδρος του Ινστιτούτου και έως την έκδοση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του παρόντος νόμου προεδρικού διατάγματος, υποχρεούται όπως λάβει κάθε απαιτούμενη πρωτοβουλία και προβεί σε κάθε αναγκαία και απαραίτητη ενέργεια προς απογραφή της εν γένει κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ινστιτούτου με ειδική αναφορά στους τρόπους αξιοποίησής της, καθώς και των οικονομικών αυτού σε συνεργασία με την Διαχειριστική Επιτροπή του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Το πόρισμα της απογραφής υποχρεούται όπως γνωστοποιήσει στον Υπουργό Εξωτερικών εντός έξι (6) μηνών από της αναλήψεως των καθηκόντων του.
β) Η απογραφή του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται υποχρεωτικώς ετησίως και το πόρισμα υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών.