- Υπουργείο Εξωτερικών - http://www.opengov.gr/ypex -

Άρθρο 13 – Όργανα Διοίκησης Ινστιτούτου

Τα όργανα διοίκησης του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών είναι:
α) ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου και
β) η Διαχειριστική Επιτροπή.