- Υπουργείο Εξωτερικών - http://www.opengov.gr/ypex -

Άρθρο 11 – Νομική Μορφή – Έδρα – Σκοπός – Εποπτεία

1. Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» (Ινστιτούτο), το οποίο συστάθηκε με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του ν. 1766/1951 «Περί συστάσεως εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» (Α΄ 114) αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και έχει έδρα τη Βενετία της Ιταλίας.

2. Κύριοι σκοποί του Ινστιτούτου είναι:
α) η προαγωγή των βυζαντινών και μεταβυζαντινών σπουδών,
β) η ανάδειξη των εν γένει φιλολογικών, ιστορικών και άλλων συναφών πτυχών του ελληνικού πολιτισμού, καθώς και η δι’ αυτών προαγωγή της πολιτιστικής διπλωματίας, μέσω διοργάνωσης, μεταξύ άλλων, διεθνών εκδηλώσεων, σεμιναρίων και εκθέσεων,
γ) η παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
δ) η διαχείριση του αναλογικού και ψηφιακού αρχειακού υλικού, καθώς και άλλων πολυμέσων που διαθέτει, και επιπλέον η διασύνδεση με λοιπά αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά και άλλα διεθνή ιδρύματα και προγράμματα, με φορείς εποπτικών μέσων και βάσεων δεδομένων, η οργάνωση με τους ως άνω κοινών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, καθώς και οι διεθνείς εκδοτικές δραστηριότητες,
ε) η ενδεδειγμένη αξιοποίηση του μουσειακού υλικού του Ινστιτούτου.
3. Για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών του το Ινστιτούτο α) παρέχει υποτροφίες σε Έλληνες ή αλλοδαπούς ερευνητές, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι ανώτατου ελληνικού ή ομοταγούς αλλοδαπού ιδρύματος, β) συμμετέχει στα διεθνή δίκτυα διάδοσης εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων, συμμετέχει στα διεθνή δίκτυα εκπαιδευτικών δράσεων στους τομείς ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου, γ) διοργανώνει τα ενδεδειγμένα προγράμματα και εκδηλώσεις, και δ) προβάλλει το αρχειακό και άλλο μουσειακό υλικό του.
4. Το Ινστιτούτο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών.