- Υπουργείο Εξωτερικών - http://www.opengov.gr/ypex -

Άρθρο 09 – Όρια ηλικίας

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ν. 3566/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του. Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας διορισμού, ως ημέρα γεννήσεως θεωρείται η 1η Ιανουαρίου.».
2. Καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 66 του ν. 3566/2007.
3. Καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 101 του ν. 3566/2007.
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 104 του ν. 3566/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «Υποψήφιοι για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων μπορούν να είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το τριακοστό δεύτερο έτος της ηλικίας τους, κατά το έτος προκήρυξης της διαδικασίας πρόσληψης.»
5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου β΄ του άρθρου 10 του ν. 3712/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «Να έχει ηλικία τουλάχιστον είκοσι ενός (21) ετών συμπληρωμένη κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως για διορισμό.»
6. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 98 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους αποχωρούν από την υπηρεσία, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία. Εάν οι υπάλληλοι του κλάδου αυτού, κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε έτη υπηρεσίας στον κλάδο αυτόν, παρατείνεται η παραμονή τους στην υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας, όχι όμως πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα Καθήκοντα τους με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων, οι δε αποδοχές οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν, κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται.»
β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 98 ν. 3566/2007 (Α΄ 117) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί, λόγω ιδιαίτερων υπηρεσιακών αναγκών, να παραταθεί ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία, υπαλλήλων του Διπλωματικoύ Κλάδου με πρεσβευτικό βαθμό, επί δύο έτη το πολύ μετά τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς δημόσιας υπηρεσίας και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους.».
7. α. Οι παράγραφοι 1. α. των άρθρων 124, 132, 140 και 147 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117) αντικαθίσταται ως εξής: « 1.α. Ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου (67) έτους της ηλικίας του».
β. Τα άρθρα 125, 133, 141 και 148 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117) καταργούνται.