- Υπουργείο Εξωτερικών - http://www.opengov.gr/ypex -

Άρθρο 08 – Οικοσκευές

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 157 του ν. 3566/2007 προστίθεται νέο εδάφιο δ, το οποίο έχει ως εξής:

«δ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, συνεπεία πολιτικών, πολεμικών ή άλλων γεγονότων ως και θεομηνιών, κατά τη κρίση του Υπουργού Εξωτερικών, δύναται να μεταφέρεται στην Ελλάδα μέρος η ολόκληρη η οικοσκευή του υπαλλήλου, ανεξάρτητα από το χρόνο μετάθεσης του.»

2. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της Υποπαραγράφου Δ9 της Παραγράφου Δ’ του Μέρους Β’ του ν.4336/2015 (Α΄ 94) μετά το κόμμα προστίθεται η φράση: «και για άγαμους λειτουργούς ή υπαλλήλους που τοποθετούνται σε αρχές δυσμενών συνθηκών διαβίωσης όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά με υπουργικές αποφάσεις δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν.3566/2007 σε ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%). Από την προσαύξηση αυτή εξαιρούνται οι επικεφαλής όλων των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας.»

3. Στο άρθρο 21 της Υποπαραγράφου Δ9 της Παραγράφου Δ΄ του Μέρους Β΄ του ν.4336/2015 (Α’94) προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:

« 8. Στους λιμένες Ματάντι στην Κινσάσα, Μοντεβιδέο (Ουρουγουάης), Μομπάσα (Κένυας), Κίνγστον (Τζαμάικας), Αλγερίας, Κουβέιτ, Σαγκάης, Λίμας (Περού), La Guaira (Καράκας), Λάγος ( Νιγηρίας), Βαλτιμόρης, Νόρφολκ, Μάριελ (Mariel Κούβας), Νέας Υόρκης, Λος Αντζελες, Τζιμπουτί (Αιθιοπίας), TanjungPriok (Τζακάρτα), Μπουένος Άιρες, Μανίλας, Σάντος Βραζιλίας δύναται να αναγνωρισθούν δαπάνες για αποθήκευτρα λιμένος και σταλίες υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος κατέβαλε τη δέουσα επιμέλεια προβαίνοντας χωρίς καθυστέρηση σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την παραλαβή της οικοσκευής του. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
9. Τα έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής προσαυξάνονται κατά ένα τοις εκατό (1%) για την κάλυψη ασφαλίστρων κινδύνου. Από την προσαύξηση αυτή εξαιρούνται οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»