- Υπουργείο Εξωτερικών - http://www.opengov.gr/ypex -

Άρθρο 07 – Απονομή βαθμού επί τιμή

Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 109 του ν. 3566/2007 προστίθεται παράγραφος 3, η οποία έχει ως εξής:

«3. Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή Σύμβουλου Α’, που αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία κατά την έκδοση του παρόντος, μπορούν να διατηρούν επί τιμή τον βαθμό με τον οποίον αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει.»