- Υπουργείο Εξωτερικών - http://www.opengov.gr/ypex -

Άρθρο 05 – Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης προϊσταμένων άμισθων προξενικών αρχών

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η παράγραφος 4 του άρθρου 58 του ν.3566/2007 επαναφέρεται σε ισχύ με το ακόλουθο περιεχόμενο.

«4. Ως όριο ηλικίας προϊσταμένων άμισθων προξενικών αρχών για την αποχώρηση από την υπηρεσία ορίζεται το 70ό έτος, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης υποβολής στην ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού πιστοποιητικού υγείας από το 67 έτος και ετησίως. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών η υπηρεσία τους μπορεί να παρατείνεται εάν το επιβάλλουν υπηρεσιακές ανάγκες.».
2. Οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7 και 8 αναριθμούνται σε 5, 6, 7, 8 και 9 αντίστοιχα.