- Υπουργείο Εξωτερικών - http://www.opengov.gr/ypex -

Άρθρο 03 – Αυτοτελές Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας

Μετά το άρθρο 16 του ν. 3566/2007 προστίθεται άρθρο 16 Α, ως εξής:

«Άρθρο 16 Α: Οργάνωση, Λειτουργία, Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και Στελέχωση του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
1. Οργάνωση – Λειτουργία
Στο Υπουργείο Εξωτερικών θεσπίζεται Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών.
2. Αρμοδιότητες
Στις αρμοδιότητες του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εξωτερικών περιλαμβάνονται ειδικότερα:
(1) Η συμμετοχή στο σχεδιασμό των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών και η κατάρτιση των νομοσχεδίων που αναθέτει σε αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.
(2) Η εκπόνηση ή η απλούστευση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, με σκοπό την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης.
(3) Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων του άρθρου 7 του ν. 4048/2012, με την ταυτόχρονη επισήμανση των συναφών νομοθετικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων.
(4) Η επισήμανση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων.
(5) Η συλλογή, ταξινόμηση και προώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης του ν. 3133/2003 (Α΄ 85) κωδικοποιούμενων ρυθμίσεων ή ρυθμίσεων των νομικών πεδίων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εξωτερικών, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης.
(6) Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών της έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής του άρθρου 9 του ν. 4048/2012.
(7) Η μέριμνα για τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και ενδιαφερόμενων ομάδων, σε συνεργασία με το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης, όπως ορίζεται στα άρθρα 14 και 15 του ν. 4048/2012, και η ευθύνη σύνταξης της έκθεσης για τη δημόσια διαβούλευση των νομοσχεδίων.
(8) Η συμμετοχή, υποχρεωτικά, στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Εξωτερικών και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών.
(9) Η μελέτη, η επεξεργασία, ο έλεγχος και η υποβολή εισηγήσεων επί συγκεκριμένων θεμάτων που του ανατίθενται από τον Υπουργό Εξωτερικών σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.
(10) Η κατόπιν σχετικής ανάθεσης από τον Υπουργό Εξωτερικών υποβολή εισηγήσεων για τη νομιμότητα των διοικητικών εγγράφων ή/και πράξεων που υποβάλλονται στον Υπουργό Εξωτερικών.
(11) Η μελέτη και σύνταξη εκθέσεων σχετικά με γνώμες, εισηγήσεις, προτάσεις και πορίσματα επιτροπών, συμβουλίων και ομάδων εργασίας που υποβάλλονται στον Υπουργό Εξωτερικών.
(12) Η κατόπιν σχετικής ανάθεσης από τον Υπουργό Εξωτερικών εποπτεία, συντονισμός, έλεγχος και πιστοποίηση της τήρησης των αρχών της νομιμότητας και διαφάνειας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, παρέχοντας προς τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες κατευθυντήριες οδηγίες και εν γένει κάθε αναγκαία επιστημονική συνδρομή. Το Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας συντάσσει μάλιστα προς τούτο και έκθεση/περίληψη για όλα τα στάδια της διαδικασίας, την οποία υποβάλλει στον Υπουργό Εξωτερικών πριν την υπογραφή της σύμβασης.
(13) Η παροχή επιστημονικής υποστήριξης στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες για το σύννομο χειρισμό και διεκπεραίωση υπηρεσιακών ζητημάτων που χαρακτηρίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών ως ειδικού χειρισμού ή/ και μείζονος σημασίας.
3. Στελέχωση:
Στο Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Νομικής Υποστήριξης συνιστώνται τέσσερεις (4) θέσεις νομικών συμβούλων με έμμισθη εντολή με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο, ιδίως στο διοικητικό δίκαιο ή στο δημοσιονομικό/δημοσιολογιστικό δίκαιο ή στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων ή στο υπαλληλικό δίκαιο, η οποία ειδίκευση αποδεικνύεται από τις συναφείς σπουδές και την προηγούμενη τουλάχιστον πενταετή εργασιακή εμπειρία. Η πρόσληψή τους ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με επιλογή κατόπιν εισήγησης τριμελούς Επιτροπής που συγκροτείται προς τούτο με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, και η οποία εξετάζει τα προσόντα ως προς τις απαιτήσεις και τα καθήκοντα των θέσεων αυτών.
Στη Γραμματεία του Γραφείου υπηρετούν δύο (2) υπάλληλοι εκ του κλάδου ΠΕ Διοικητικών κάτοχοι κατά προτίμηση πτυχίου νομικής.
4. Μετά την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, οι αρμοδιότητες του Τμήματος Νομοθεσίας και Διοικητικής Οργάνωσης της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, όπως προβλέπονται στο εδάφιο η της παραγράφου 5 του άρθρο 46 του π.δ. 230/1998 (Α΄ 177), παύουν να υφίστανται ως αρμοδιότητες του εν λόγω Τμήματος».