- Υπουργείο Εξωτερικών - http://www.opengov.gr/ypex -

Άρθρο 02 – Επιστημονικό Συμβούλιο

Μετά το άρθρο 35 του ν. 3566/2007 προστίθεται άρθρο 35Α, ως εξής:

«Άρθρο 35 Α: Επιστημονικό Συμβούλιο
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Επιστημονικό Συμβούλιο.
2. Στο Επιστημονικό Συμβούλιο ορίζονται ως μέλη καθηγητές πανεπιστημίων του διεθνούς ή του ευρωπαϊκού ή του δημοσίου δικαίου, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και ο Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού. Στις συνεδριάσεις συμμετέχει με εισηγητικό ρόλο και ο Προϊστάμενος της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας (Ε.Ν.Υ.) ή Τμήματος αυτής. Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με τριετή θητεία που είναι δυνατόν να ανανεωθεί άπαξ, και ο αριθμός τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου. Με όμοια απόφαση, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζονται μέχρι δύο εισηγητές. Οι εισηγητές είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή και καθηγητές πανεπιστημίων στο διεθνές ή το ευρωπαϊκό ή το δημόσιο δίκαιο, μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου και υποστηρίζουν τα μέλη ερευνητικά στην προετοιμασία εισηγήσεων και γνωμοδοτήσεων. Ένας εκ των εισηγητών εκτελεί και χρέη Γραμματέα του Συμβουλίου. Το Επιστημονικό Συμβούλιο θα ενημερώνεται τακτικά από τις Διευθύνσεις και τις Υπηρεσίες, καθώς και από τα Τμήματα της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών επί των θεμάτων που ασχολείται και θα υποστηρίζεται διοικητικά στο έργο του και στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του από το Κ.Α.Σ. του άρθρου 13 του ν. 3566/2007, όπως τροποποιείται με τον παρόντα. Τα οριζόμενα μέλη καθηγητές πανεπιστημίων υπάγονται και στις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του ν.4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Το Επιστημονικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για ερωτήματα νομικής φύσης μείζονος σημασίας, που του υποβάλλει ο Υπουργός Εξωτερικών, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Εξωτερικών, οι Υφυπουργοί Εξωτερικών. Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών ορίζεται η αμοιβή των μελών, καθώς και των εισηγητών του Επιστημονικού Συμβουλίου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών δύνανται να ρυθμίζονται περαιτέρω θέματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του Επιστημονικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε άλλο λεπτομερειακό ή ειδικότερο θέμα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».