- Υπουργείο Εξωτερικών - http://www.opengov.gr/ypex -

Άρθρο 01 – Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού

Το άρθρο 13 του ν. 3566/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13: Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού (Κ.Α.Σ.)
1. Το Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Τη μελέτη και επεξεργασία ειδικών θεμάτων.
β. Την έρευνα, τεκμηρίωση και επιστημονική υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και τη συνεργασία με πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με υπηρεσίες σχεδιασμού Υπουργείων Εξωτερικών άλλων χωρών και διεθνών οργανισμών, καθώς και με μη κυβερνητικές οργανώσεις.
γ. Τη διοργάνωση, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών, συνεδρίων και διασκέψεων, καθώς και την πρόσκληση σε αυτά και τη φιλοξενία διεθνών προσωπικοτήτων ή αναλυτών αναγνωρισμένου κύρους, στους οποίους καταβάλλεται αποζημίωση που καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.
δ. Την ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων για θέματα αρμοδιότητάς του και επαφών με διεθνείς προσωπικότητες, με σκοπό την προβολή των ελληνικών θέσεων.
2. Το Κέντρο μπορεί να συνεργάζεται, για συγκεκριμένα θέματα, με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή με φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή εμπειρία, ειδικούς επιστήμονες, εμπειρογνώμονες και άλλους ερευνητές. Για το σκοπό αυτό, το Κέντρο μπορεί να συνάπτει συμβάσεις έργου κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής και γενικής διάταξης. Προκειμένου περί καθηγητών πανεπιστημίων, τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α’).
3. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η απόσπαση, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, εξειδικευμένου προσωπικού από φορείς του δημοσίου τομέα για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων του Κέντρου για διάστημα, αναλόγως των διαπιστούμενων αναγκών, από ένα ως τρία έτη.
4. Προϊστάμενος του Κ.Α.Σ. ορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου με πρεσβευτικό βαθμό ή Εμπειρογνώμων Πρεσβευτής Σύμβουλος Α’, κάτοχος αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος και με ανάλογο των εργασιών του Κέντρου αποδεδειγμένο επιστημονικό έργο. Ο Προϊστάμενος ασκεί την διοικητική διεύθυνση της οργάνωσης και λειτουργίας του Κ.Α.Σ.
5. Συνιστάται στο Κ.Α.Σ. θέση Επιστημονικού Διευθυντή. Στη θέση αυτή, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ορίζεται με τριετή θητεία, δυνάμενη να ανανεώνεται άπαξ, καθηγητής πανεπιστημίου με ανάλογη ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία και συνάφεια προς τα αντικείμενα και τις εργασίες του Κέντρου. Αρμοδιότητά του αποτελεί η επιλογή, ανάθεση, οργανωτική μέριμνα, επίβλεψη, καθώς και ο συντονισμός όσον αφορά στην συνολική εκπόνηση, την ανάλυση και την επεξεργασία των θεματικών, των τεκμηριωμένων μελετών και των εναλλακτικών προτάσεων πολιτικής. Εισηγείται δε προς τον Προϊστάμενο του Κέντρου την ανάθεση της εκπόνησης μελετών από φυσικά πρόσωπα ή συνεργαζόμενους ακαδημαϊκούς ή ερευνητικούς φορείς. Η τελική επιλογή ορισμού και ανάθεσης ανήκει στον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος εκδίδει την σχετική προς τούτο απόφαση έγκρισης συμβάσεων έργου. Ο Επιστημονικός Διευθυντής υπάγεται και στις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως εκάστοτε ισχύει. Ο Επιστημονικός Διευθυντής ορίζεται και ως μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται τακτικοί επιστημονικοί συνεργάτες έως τέσσερεις (4) στον αριθμό, με τριετή διάρκεια θητείας δυνάμενη να ανανεώνεται, οι οποίοι είτε έχουν την ιδιότητα του καθηγητή πανεπιστημίου είτε είναι ερευνητές – αναλυτές με ανάλογη και συναφή με το αντικείμενο και τις εργασίες του Κ.Α.Σ. εμπειρία. Οι ανωτέρω τίθενται υπό την ευθύνη του Επιστημονικού Διευθυντή και αποτελούν ομάδα υποστήριξης των εργασιών του Κέντρου.
7. Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών καθορίζονται οι αμοιβές των επιστημονικών συνεργατών του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζεται η οργάνωση και λειτουργία του Κ.Α.Σ., καθώς και κάθε άλλο λεπτομερειακό ή ειδικότερο θέμα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»