- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 33

  1. Όπου στο ν. 4548/18 και στο ν. 4601/2019 γίνεται αναφορά σε έλεγχο νομιμότητας, έλεγχο πληρότητας, έγκριση ή εγκριτική απόφαση της Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του Περιφερειάρχη νοείται πλέον έλεγχος της αρμόδιας για τον υπόχρεο Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και απόφαση του Προϊσταμένου αυτής.
  2. Όπου γίνεται αναφορά στο ν. 3419/2005 νοείται ο παρών νόμος από την έναρξη ισχύος του.
  3. Όπου στο ν. 2725/1999 προβλέπεται εποπτεία από τον Υπουργό Ανάπτυξης, αυτή ασκείται από τον Υπουργό Πολιτισμού ή την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 1