- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 03 – Διάρθρωση Γ.Ε.ΜΗ. &Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.

1. Συνιστάται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας Αυτοτελής Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, διακριτή από τις λοιπές Υπηρεσίες της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας. Οι αρμοδιότητές της ασκούνται αποκλειστικά από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, όπως ορίζεται κατωτέρω.

Η Αυτοτελής Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, συγκροτείται σε Διεύθυνση με τρία Τμήματα, τα οποία είναι:
i) Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
ιι) Τμήμα Υποστήριξης χρηστών των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
ιιι) Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης Εσόδων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ.

Η ανωτέρω Διεύθυνση είναι αρμόδια για:
α) την οργάνωση του Πληροφοριακού Συστήματος Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 5
β) την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του λειτουργικού συστήματος, του δικτύου και του εν γένει εξοπλισμού και λογισμικού που εξυπηρετούν τη βάση δεδομένων
γ) την άμεση και, κατά χρονική ακολουθία, λήψη και την αποθήκευση των δεδομένων που διαβιβάζονται
δ) τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της ορθότητας, της πληρότητας και της ασφάλειας των δεδομένων
ε) την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. στο Σύστημα διασύνδεσης Μητρώων (BRIS)
στ) τη λήψη μέτρων προστασίας της βάσης δεδομένων και των εν γένει πληροφοριακών συστημάτων από κακόβουλες ενέργειες
ζ) τη συνεργασία με την Διεύθυνση Εταιρικού Δικαίου Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του άρθρου 53 α του πδ 147/2017 (Α΄ 192) για την από κοινού εκπόνηση των κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών για την ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
η) τη σύσταση και τήρηση του ενιαίου ηλεκτρονικού Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ., προκειμένου να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς και οι συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη-ΥΜΣ
θ) τη διασφάλιση της πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ από τα νομιμοποιούμενα πρόσωπα, σύμφωνα με τη διαβάθμιση των δικαιωμάτων πρόσβασης
ι) την υποστήριξη των πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ σε θέματα που άπτονται της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
ια) την λογιστική και ταμειακή παρακολούθηση των εσόδων από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και των σχετικών εξόδων, την παροχή τριμηνιαίων αναλυτικών αναφορών στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα εισπραχθέντα τέλη από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της χώρας και τα σχετικά έξοδα και κάθε άλλη σχετική αρμοδιότητα
ιβ) την εισήγηση στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Διεύθυνση Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. για την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., και για την υποβολή προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων.

Στο μέτρο που πραγματοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της Κ.Ε.Ε.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 και των εκάστοτε εθνικών διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

2. Ως Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (εφεξής Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) ορίζονται οι κατωτέρω Υπηρεσίες:

α. Οι Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του άρθρου 53 του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192).
Τα Τμήματα της Διεύθυνσης Εταιρειών ορίζονται ως Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Εταιρειών που προσδιορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4548/18 (Α΄ 104). Οι εν λόγω Υπηρεσίες είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που απαιτούν εμπορική δημοσιότητα,.

β. Οι Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτική Πολιτικής. Τα Τμήματα της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Επενδύσεων & Θαλάσσιου Τουρισμού και της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας, όπως προβλέπονται στο π.δ. 13/2018 (Α΄ 26), ορίζονται ως ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των εταιρειών του ν. 3182/2003 και του ν. 959/1979 και είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που, απαιτούν εμπορική δημοσιότητα.

γ. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων.
Σε κάθε Επιμελητήριο συνιστάται αυτοτελής Υ.Γ.Ε.ΜΗ., διακριτή από τις λοιπές Υπηρεσίες των Επιμελητηρίων και οι αρμοδιότητες της ασκούνται αποκλειστικά από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο. Οι αρμοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων είναι πλήρως ανεξάρτητες, τόσο από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα Επιμελητήρια προς τα μέλη τους, όσο και από τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών τους προς αυτά, και σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με αυτές.

3. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων είναι αρμόδιες για:
α. την εγγραφή των υπόχρεων στο Γ.Ε.ΜΗ. όταν αυτή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4441/2016 (Α΄ 227/2016), καθώς και κάθε άλλη καταχώριση που εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 1 του παραπάνω νόμου.
β. κάθε καταχώριση που αφορά στους υπόχρεους
γ. (ι) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική αίτηση καταχώρισης), και τον έλεγχο πληρότητας των σχετικών αιτήσεων και των συνοδευτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας, εάν προβλέπεται ειδικότερα κατά περίπτωση, των νομικών πράξεων των δηλώσεων, των εγγράφων και των λοιπών στοιχείων, που αφορούν τους υπόχρεους και δικαιολογούν την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή
(ιι) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική αίτηση περί επωνυμίας), και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, στις περιπτώσεις εκείνες που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Μίας Στάσης, καθώς και τη δέσμευση αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 του παρόντος
δ. την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των άρθρων 11, 13 και 14
ε. την έκδοση πιστοποιητικών και την χορήγηση αντιγράφων και αποσπασμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27.

4. Η κατά τόπο αρμοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων καθορίζεται με βάση την έδρα ή την εγκατάσταση του υπόχρεου. Σε περίπτωση που στην έδρα της επιχείρησης υπάρχουν περισσότερα από ένα Επιμελητήρια, η επιλογή Υ.Γ.Ε.ΜΗ είναι αποκλειστική επιλογή του υπόχρεου.
Αν επέλθει μεταβολή στην έδρα ή στην εγκατάσταση του υπόχρεου, με συνέπεια τη μεταβολή της αρμοδιότητας της Υ.Γ.Ε.ΜΗ., η αρχικά αρμόδια Υπηρεσία καταχωρίζει την επελθούσα μεταβολή στο Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε επόμενη καταχώριση διενεργείται από τη νέα αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Προγενέστερες αιτήσεις καταχώρισης που δεν έχουν διεκπεραιωθεί, κατά τη μεταφορά, από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., διενεργούνται από την νέα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τα σχετικά τέλη καταχώρισης του άρθρου 29 μεταφέρονται υπέρ της δεύτερης. Επίσης, τα τέλη τήρησης μερίδας του άρθρου 29 επιμερίζονται σύμφωνα με τους μήνες παραμονής στις εν λόγω Υ.Γ.Ε.ΜΗ..

Κατ` εξαίρεση, όταν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. λειτουργούν σαν Υπηρεσίες Μιας Στάσης του ν. 4441/2016, δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς της κατά τόπο αρμοδιότητας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ..

5. Σε κάθε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και σύμφωνα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων σε αυτήν συνιστάται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών τουλάχιστον μία (1) οργανική θέση επιστημονικού συνεργάτη αποκλειστικής απασχόλησης. Η ανωτέρω θέση πληρούται από δικηγόρο, με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα που ορίζονται στο π.δ. 50/2001 Α΄ 39), και προσλαμβάνεται με απόφαση του εκάστοτε ενδιαφερομένου φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013- Α΄208). Ο ανωτέρω επιστημονικός συνεργάτης επικουρεί την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των αιτήσεων εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής και κάθε άλλης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..

6. Κάθε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. συγκροτείται με κριτήριο τον αριθμό των υπόχρεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της σε επίπεδο Τμήματος, Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης, σύμφωνα με την ακόλουθη δομή:
(ι) Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που συνιστούν Γενική Διεύθυνση αποτελούνται τουλάχιστον από:
1.Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών
2.Διεύθυνση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών
3.Διεύθυνση Προσωπικών Εταιρειών
4.Διεύθυνση λοιπών υπόχρεων καταχώρισης
Για την λειτουργία κάθε μίας από τις ανωτέρω Διευθύνσεις απαιτείται η ύπαρξη τουλάχιστον δύο (2) τμημάτων. Σε περίπτωση μη λειτουργίας δύο (2) τμημάτων, οι δραστηριότητες της σχετικής Διεύθυνσης πραγματοποιούνται από Τμήμα που λειτουργεί στα πλαίσια μίας εκ των λοιπών Διευθύνσεων και η οποία μετονομάζεται αναλόγως. (ιι) Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που συνιστούν Διεύθυνση αποτελούνται τουλάχιστον από:
1.Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
2.Τμήμα Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών
3.Τμήμα Προσωπικών Εταιρειών
4.Τμήμα λοιπών υπόχρεων καταχώρισης
Για την λειτουργία της εν λόγω Διεύθυνσης μπορεί να συσταθεί και τμήμα Β΄ με όμοιο αντικείμενο ενός εκ των τεσσάρων (4) ανωτέρω.
(ιιι) Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που συνιστούν Τμήμα συγκεντρώνουν το σύνολο των αρμοδιοτήτων όλων των υπόχρεων εγγραφής που εδρεύουν στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

7. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός προσωπικού, σε επίπεδο Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Τμήματος, είναι 3 άτομα πλήρους απασχόλησης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο εκάστοτε Προϊστάμενος Τμήματος. Στον ανωτέρω αριθμό δεν περιλαμβάνεται ο επιστημονικός συνεργάτης της παρ. 5. Στις Γενικές Διευθύνσεις, στις Διευθύνσεις και στα Τμήματα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Ο Προϊστάμενος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, Οι προϊστάμενοι των μονάδων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. επιλέγονται και τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016.
8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα θέματα του κανονισμού λειτουργίας και στελέχωσης της Διεύθυνσης Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, προσδιορίζεται ο αριθμός των υπόχρεων για την συγκρότηση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. σε επίπεδο Τμήματος, Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης, και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.