- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Digi-content – 3. Χρηματοδότηση της δράσης digi-content

Η δράση digi-content εντάσσεται σε μία ευρύτερη κατηγορία πρωτοβουλιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η δράση ενισχύει ελληνικές επιχειρήσεις, αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικοί Πόροι) και υλοποιείται βάσει του κανονισμού Ε.Ε. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.