- Υπουργείο Ανάπτυξης - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 5 Εξουσίες και κυρώσεις

1. Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς έχει την εξουσία, για την εφαρμογή του παρόντος:
α) να αποκτά πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή που διευκολύνει τον έλεγχο πιθανολογούμενης παράβασης του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150,
β) να διενεργεί επιτόπιο έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο ελεγχόμενος πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, ή να παραγγέλλει ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να λαμβάνονται, να εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,
γ) να διατηρεί στο αρχείο της τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την ομαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,
δ) να αναζητά πληροφορίες σχετικά με πραγματικά περιστατικά που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του παρόχου επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης που ελέγχεται, ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις.
2. Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, εφόσον διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150, δύναται με απόφασή της:
α) να απευθύνει σύσταση για συμμόρφωση εντός οριζόμενης προθεσμίας, άρση της προσβολής και παράλειψή της στο μέλλον ή, αν ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών έχει ήδη συμμορφωθεί πριν από τη σύσταση, σύσταση παράλειψης της προσβολής στο μέλλον,
β) να επιβάλει στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης πρόστιμο από χίλια πεντακόσια (1.500) έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.
3. Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, καθώς και για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, για κάθε εξατομικευμένη περίπτωση λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα ενδεικτικά κριτήρια:
α) η φύση, η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης,
β) τυχόν ενέργειες του παρόχου επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης με σκοπό τον μετριασμό ή την επανόρθωση της ζημίας που υπέστησαν οι επιχειρηματικοί χρήστες ή χρήστες εταιρικών ιστοτόπων,
γ) τυχόν σχετικές προηγούμενες παραβάσεις του παρόχου επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης,
δ) τα οικονομικά οφέλη που αποκόμισε ή τις ζημίες που απέφυγε ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης λόγω της παράβασης, εφόσον είναι διαθέσιμα τα σχετικά στοιχεία,
ε) κάθε άλλο επιβαρυντικό ή ελαφρυντικό στοιχείο που προκύπτει από τις περιστάσεις της υπόθεσης.
4. Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).
5. Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τη βαρύτητα της παράβασης, να δημοσιοποιεί, δια του τύπου ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, τις κυρώσεις που επιβάλλονται κατά την παρ. 2.