- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 3 Μητρώο ενώσεων και δημόσιων φορέων

 

1. Στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται και τηρείται Μητρώο των ενώσεων και δημοσίων φορέων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150, οι οποίοι δύνανται να εγγραφούν σε αυτό κατόπιν αίτησής τους. Η αίτηση εξετάζεται από τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή της, εφόσον οι ενώσεις ή οι δημόσιοι φορείς πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2. Το Μητρώο ενημερώνεται σε διαρκή βάση και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, η εγγραφή στο Μητρώο δεν συνιστά προϋπόθεση για την έγερση συλλογικής αγωγής από τις ενώσεις και τους δημόσιους φορείς.
2. Δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο έχουν οι ενώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150, καθώς και οι δημόσιοι φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η υπεράσπιση των συλλογικών συμφερόντων επιχειρηματικών χρηστών ή χρηστών εταιρικών ιστοτόπων.
Για την εγγραφή στο Μητρώο:
α) Οι ενώσεις προσκομίζουν:
αα) την πράξη σύστασής τους, όπως ισχύει, από την οποία προκύπτει ότι επιδιώκουν σε μόνιμη βάση σκοπούς που εξυπηρετούν το συλλογικό συμφέρον της ομάδας επιχειρηματικών χρηστών ή χρηστών εταιρικών ιστοτόπων που εκπροσωπούν,
αβ) έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύνθεση των διοικητικών οργάνων τους (πρακτικά εκλογής και συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου, στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου),
γγ) στοιχεία για τις πηγές χρηματοδότησής τους, καθώς και την οικονομική κατάστασή τους (οικονομικές καταστάσεις, ισολογισμούς του τελευταίου έτους).
β) Οι δημόσιοι φορείς υποβάλλουν αίτηση, στην οποία επικαλούνται τις διατάξεις βάσει των οποίων τους έχει ανατεθεί η υπεράσπιση των συλλογικών συμφερόντων επιχειρηματικών χρηστών ή χρηστών εταιρικών ιστοτόπων.
3. Στο μητρώο αναγράφονται υποχρεωτικά: α) ο αύξων αριθμός εγγραφής, β) η επωνυμία, γ) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, δ) η έδρα, ε) τα στοιχεία επικοινωνίας, και στ) τα στοιχεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι ενώσεις και οι δημόσιοι φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν αμελλητί τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων και να προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα. Επίσης, η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς δύναται οποτεδήποτε να απαιτεί εκ νέου ενημέρωση για τα ανωτέρω στοιχεία.
5. Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 2, είτε μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς είτε κατόπιν ενημέρωσης από κράτος μέλος ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150, η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς διερευνά τις αμφιβολίες και, όπου αρμόζει, ανακαλεί με απόφαση του Διοικητή της την εγγραφή στο μητρώο, αν δεν υπάρχει συμμόρφωση με ένα ή περισσότερα κριτήρια.