- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

4.1 Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την παρούσα δράση για την υλοποίηση των σχετικών επενδυτικών στοιχείων περιλαμβάνουν:

Σημεία προς διαβούλευση:

Δ3.         Στη βάση τόνωσης της απασχόλησης και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές δαπάνες υλοποίησης προϊόντων/υπηρεσιών ΤΠΕ είναι έντασης εργασίας, κρίνεται σκόπιμη η χρήση της δυνατότητας επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης. Πιστεύετε ότι η χρήση της δυνατότητας αυτής θα πρέπει να είναι στη ευχέρεια επιλογής της επιχείρησης στα πλαίσια του επενδυτικού της σχεδίου ή ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτική (και αν ναι μέχρι πιο ποσοστό επί του προϋπολογισμού της επένδυσης);