- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

2. Σκοπός της Δράσης

Είναι σαφές ότι υπό το πρίσμα της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, θα πρέπει να αναζητηθούν εργαλεία και πρακτικές που θα μπορέσουν να συνεισφέρουν σε μια πορεία απεμπλοκής από την δυσπραγία του οικονομικού περιβάλλοντος ενισχύοντας και διαμορφώνοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε τομείς με αντίστοιχη δυναμική. Στο τοπίο αυτό οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών μπορούν να αποτελέσουν αναπτυξιακή διέξοδο, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις σε τεχνολογίες και υπηρεσίες λογισμικού, οι βελτιώσεις στο υλικό, και η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας είναι δυνατό να οδηγήσουν στην ανάπτυξη και προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις του κλάδου. Με όχημα αυτές τις καινοτόμες υπηρεσίες οι επιχειρήσεις θα προωθήσουν την αναπτυξιακή στρατηγική τους, τη βελτίωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων, την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεών τους, τη διατήρηση αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Υπό αυτό το πλαίσιο, η σχεδιαζόμενη παρέμβαση «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας» (συνοπτικά digital Value) στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας.

Σημεία προς διαβούλευση:

Δ1. Εκτιμάτε ότι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών  μπορούν να αποτελέσουν μια διέξοδο από την οικονομική κρίση που διανύουμε ;Αν  ναι με πιο τρόπο;