- Υπουργείο Ανάπτυξης - http://www.opengov.gr/ypoian -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Ν. 4399/2016 Άρθρο 43 Δικαιούχοι ενισχύσεων – Αντικατάσταση του άρθρου 47 του ν. 4399/2016

 

Το άρθρο 47 του ν. 4399/2016 (Α’ 117) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 47
Δικαιούχοι ενισχύσεων
Δικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος είναι οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.»