- Υπουργείο Ανάπτυξης - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 13 Πρότυπα ρυθμίσεων εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), βάσει εισήγησης του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), δύναται να εκδίδει πρότυπα ρυθμίσεων για τον Κανονισμό στα πεδία που κατά τον παρόντα προβλέπεται δυνατότητα ειδικής ρύθμισής του. Η ΓΓΕΚ, βάσει εισήγησης του ΕΣΕΤΕΚ, εκδίδει οδηγίες για τη διαμόρφωση ή τον τρόπο εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων.