- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 16 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β’

1. Με απόφαση του αρμόδιου για θέματα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) Υπουργού δύναται να καθορισθούν, συμπληρωθούν και εξειδικευθούν οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ του άρθρου 4, οι θέσεις ευθύνης, καθώς και η κατανομή του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ στις επιμέρους Διευθύνσεις, Τμήματα και Οργανικές Μονάδες αυτής.
2. Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ του άρθρου 9 διορίζεται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του αρμοδίου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση, η θητεία του Διοικητή δύναται να ανανεωθεί.
3. Ο Διοικητής της Υπηρεσίας ΔΑΜ του άρθρου 9 με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να εξουσιοδοτεί τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ να υπογράφουν «με εντολή Διοικητή» κατηγορίες πράξεων που σχετίζονται με αυτήν.
4. Με κοινή απόφαση του αρμοδίου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή, καθορίζονται οι αποδοχές του προσωπικού του άρθρου 11, που προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σχέση έμμισθης εντολής, η μέθοδος και το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, καθώς και ο προσδιορισμός τυχόν επιπλέον ανταμοιβής του προσωπικού της παρ. 1 του ως άνω άρθρου, σε περίπτωση επίτευξης στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της θέσης και τον βαθμό ευθύνης εκάστου.
5. Με απόφαση του αρμοδίου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή, κατανέμονται οι θέσεις και το προσωπικό της παρ. 1 του άρθρου 11, στις οργανικές μονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, καθώς και οι θέσεις του προσωπικού των οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας.
6. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών ορίζονται ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 11, που συστήνονται για τη στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ ΥΠΑΝΕΠ – ΔΑΜ, η κατανομή αυτών στις Μονάδες και τα απαιτούμενα προσόντα.
7. Με απόφαση του αρμόδιου για τα θέματα ΔΑΜ Υπουργού, το προσωπικό της παρ. 1 του άρθρου 12, δύναται να τοποθετείται στις υπηρεσίες των Φορέων Κεντρικής Διοίκησης. Με όμοια απόφαση το ως άνω προσωπικό δύναται να μετακινείται σε υπηρεσία διαφορετική από εκείνη στην οποία τοποθετήθηκε αρχικά μεταξύ αυτών που καθορίζονται με τη διαπιστωτική πράξη της παρ. 1 του ως άνω άρθρου, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη για την εκτέλεση των έργων ΔΑΜ.
8. Η διάθεση των πιστώσεων του άρθρου 13 γίνεται με κοινή απόφαση του αρμοδίου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών και η διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως κύριο διατάκτη.
9. Με απόφαση του αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού, καθορίζονται η διαδικασία σύστασης και συγκρότησης των Επιτροπών της παρ. 1 του άρθρου 14, τα μέλη τους, οι αρμοδιότητές τους, η θητεία τους, το ύψος της αμοιβής τους, η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων, η διαδικασία καθορισμού των τιμών μίσθωσης των ακινήτων της παρ. 4 του ως άνω άρθρου, η διαδικασία μίσθωσης των ακινήτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 14.
10. Με απόφαση του αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού, κατόπιν σχετικής αίτησης του φορέα της επένδυσης, που υποβάλλεται στην Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ του άρθρου 2, δύναται να χαρακτηρίζονται ως Έργα ΔΑΜ, τα έργα, οι επενδύσεις και τα αναπτυξιακά σχέδια της παρ. 2 του άρθρου 14.