- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο όγδοο Μεταβατική διάταξη

Μέχρι την σύγκλιση  της Γενικής Συνελεύσεως,  το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, όπως αυτό έχει συγκροτηθεί σε σώμα.